Adolfo Ramanausko-Vanago pėdsakai Druskininkų žydų žūties byloje
istorija

vanagas     Adolfas Ramanauskas-Vanagas – garsus pokario partizanų vadas. Štai ką apie jį rašo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) svetainė:

     „Partizanų pulkininkas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos deklaracijos signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas. (…) 1997 m. gruodžio 22 d. A. Ramanauskui-Vanagui pripažintas kario savanorio statusas. Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. sausio 26 d. dekretu jam suteiktas dimisijos brigados generolo laipsnis. Taip pat buvo įteisinti dar 1949 m. ir 1950 m. Lietuvos partizanų aukščiausiosios vadovybės apdovanojimai – 2-ojo ir 1-ojo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiai su kardais: Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. kovo 6 d. dekretu A. Ramanauskui-Vanagui suteiktas 2-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius), o 1999 m. vasario 1 d. dekretu – 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius).“   

     Jo atminimui įrengta nemažai atminimo lentų, jo vardu pavadinta gimnazija, jo garbei vyksta įvairūs renginiai, net šachmatų turnyrai... Lietuvoje apie šį asmenį rašant reikia būti atsargiam, nes jo dukra – aktyvi politikė, buvusi Seimo narė – jai nepatinkančius autorius karts nuo karto apkaltina tėvo šmeižimu ir reikalauja kelti baudžiamas bylas.   

     Adolfas Ramanauskas-Vanagas žinomas dar ir nuolatiniais LGGRTC atstovų pareiškimais, kad „partizanų vadai su Holokaustu nesusiję“. Štai vienas jų:

     „Dėl pokario pasipriešinimo vadų Juozo Lukšos ir Adolfo Ramanausko, Izraelio interneto svetainėje kaltinamų žydų genocidu Antrojo pasaulinio karo metais, informuojame, kad Adolfas Ramanauskas, prasidėjus Vokietijos–SSRS karui atvyko į Druskininkus, įstojo į 1941 m. birželio mėn. sukilėlių gretas ir tapo turto apsaugos būrio vadu. Būryje buvo 18 žmonių. Tapęs vadu skirstė būrio vyrus „į sargybas, prie įvairių sandėlių ir krautuvių, kuriuose buvo likęs turtas. Daugiau šis būrys [...] niekuo neužsiminėjo [...]. Kokių nors baudžiamųjų veiksmų šis būrys nevykdė, nes miestelyje tuo metu jau buvo susiorganizavusi policija“. Ginklo A.Ramanauskas neturėjo, o maždaug po 2 savaičių įsidarbino kurorto valdyboje. (...) PAGRINDAS. Adolfo Ramanausko 1957 m. birželio 17 d. ir 1957 m. liepos 9 d. tardymo protokolai, Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – LYA), b. Nr. 44618/3, t. 2, l. 240–241, 284.“   

     Vienu Lietuvos politikų sprendimu sovietinės teisėtvarkos surinkti įrodymai tapo niekiniais. Na, dar pripažįstama tai, ką žmogus pats apie save pasakė, bet net ir tuo neretai abejojama teigiant, kad parodymai galėjo būti išgauti prievarta. Taigi šios LGGRTC nuorodos kaip ir nepakaktų tvirtinti, kad Adolfas Ramanauskas vadovavo vienam iš 1941 metų sukilėlių būrių Druskininkuose.   

     Visgi yra ir dar vienas šaltinis, tvirtinantis kad A. Ramanauskas-Vanagas buvo sukilėlių vadas. Tai jo atsiminimų knyga „Daugel krito sūnų“ (Vilnius, 1991), kurioje rašoma:   

     „...išsilaisvinimo iš bolševikinės okupacijos dienomis vadovavau partizanų būriui Druskininkų apylinkėse ir miestelyje.    

     Taigi tvirtinimas dėl vadovavimo partizanų būriui, atrodo, yra tiesa. Bet sovietams duotose parodymuose tvirtinama, kad partizanų būrys buvo neginkluotas. Štai šis teiginys atrodo labai abejotinas, panašus į bandymą išsisukti nuo atsakomybės.    

     Kad ir kos fantastiškas būtų pasakojimas apie neginkluotus sukilėlius, tačiau LGGRTC jį priima už gryną pinigą. Na taip, jei būrys neginkluotas, vadinasi, negalėjo prisidėti prie žydų žudynių. Praėjo daug laiko ir galbūt tikimasi, kad įrodymų, ar Adolfas Ramanauskas tuo metu turėjo ginklą, neatsiras.    

     Naivu? Galbūt, tik nuo nacių okupacijos laikų išliko dokumentai apie Druskininkų sukilėlių nuginklavimą ir apie jų darbus. Tvarkingi buvo to meto pareigūnai, paliko nemažai raportų. Keista, bet istorikais prisistatantys LGGRTC darbuotojai apsimeta tų dokumentų nežinantys. Dalį jų dar 1973 metais išleistame rinkinyje Masinės žudynės Lietuvoje“ (2 dalis) paskelbė sovietai. Štai:    

     Druskininkų policijos vadas 1941 m. liepos 14 dieną raportuoja Alytaus policijos vadui:

     „Pranešu Tamstai, kad buvau užmezgęs santykius su Merkinės ortskomendantu, bet užvakar į Druskininkus atvyko vokiečių kariuomenės dalinys ir įsteigė savo komendatūrą. Lietuvių komendatūrą panaikino. Burmistru, kaip ir seniau, paskyrė Luobikį, aš esu policaišefu.

     Žydai komendanto parėdymu šiandieną užsidės ant dešinės rankos baltą juostą su Dovydo žvaigžde ir per dvi dienas žydai bus apgyvendinti įsteigtame žydų kvartale. Žydai varomi darban.

     Kurorto direktoriaus pareigas eina daktaras Gylys. Visi ginklai ir kariuomenių bei Sovietų sąjungos turtas įsakytas surinkti ir atiduoti vokiečiams. Poliocijai paliko 25 šautuvus. Be to, leidžia laikyti neginkluotų tvarkdarių Ordungdienst.

     Daboklėn pasodinti 25 žmonės. Vienuolikos komunistų bylos buvo perduotos Merkinės komendantui, bet atvykus į Merkinę ir į Druskininkus naujiems komendantams, bylų sprendimas užsivilkino. Esant reikalui, prašau atsiųsti policijai ant rankovių juostų 14 štukų. Policijos etatą kol kas numatau iš 15 žmonių, bet juostos reikalingos kitiems ginkluotiems žmonėms.

     Vietos policijos vadas

     (Lietuvos CVA, f. 1436, ap.1, b. 12, t. 122)   

     Iš šio raporto matyti, kad Druskininkų sukilėliai buvo nuginkluoti tik 1941 m. liepos 12 dieną. Nepaisant to, policija turėjo papildomai ginklų. Ten pat yra paskelbtos ir 1941 m. liepos 18 d. raporto ištraukos:

     „Į Tamstos pastatytus klausimus pranešu:

     1. Druskininkų miesto ir valsčiaus yra sušaudyta 26 komunistai, vienas plėšikas ir vienas provokatorius skundikas viso 28 žmonės.

     2. Šiuo laiku daboklėje sėdi vienas komunistas.

     3. Policijos priežiūroje yra 14 asmenų. (...)

     11. Partizanų yra 38, visi vokiečių nuginkluoti. Jiems vadovauja buv. pasienio policijos rajono viršininkas atsargos ltn. Jakavonis. Šiuo tarpu partizanai nakties metu patruliuoja gatvėmis, saugo sandėlius ir bazes, padeda policijai perkraustyti žydus į atskirą kvartalą. Apsitvarkius, tuoj jų pagalbos reikalingumas sumažės. (...)

     24. Blogiausia, kad liepos 15 d. vokiečių komendanto parėdymu Druskininkų policija tapo nuginkluota. Tas neigiamai atsiliepė į pareigūnų ir kitų lietuvių ūpą. Bijoma, kad lenkai gali pradėti aktyviau pasireikšti. Ginklų atėmimą rišame su lenkų norais ir nusiskundimais vokiečių komendantui.

     Raportą pasirašė nuovados viršininkas V. Bajerčius.

     (Lietuvos CVA, f. 1436, ap. 1. b.29, l. 67)   

     Taigi turime ir trumpą sukilėlių veiklos aprašymą sušaudyti 28 žmonės. Pagal nužudytų komunistų skaičių galima pagalvoti, kad Druskininkai buvo didelis miestas, nors karo pradžioje jame gyveno mažiau nei 2,5 tūkstančio gyventojų. Nelabai aišku, kokiais kriterijais vadovaudamiesi šaudytojai nusprendė, kas komunistas, o kas provokatorius. Iš raportų matyti, kad sukilėliai buvo įtraukti ir į žydų persekiojimus. O kaip pamenam, A. Ramanauskas buvo ne eilinis sukilėlis, o sukilėlių vadas.    

     Istorikas Arūnas Bubnys straipsnyje Holokaustas Alytaus apskrityje 1941 m. („Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 1), remdamasis P. Tertelio 1944 m. liepos 19 d. tardymo protokolu (LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44385/3, l. 5–6), taip aprašo vieną tyčiojimosi iš žydų epizodą:    

     „Policijos nuovados viršininkui buvo pavaldus vadinamasis partizanų būrys, kuriam tuomet priklausė 38 asmenys (būrio vadas – ats. ltn. Jakavonis). Partizanai (vėliau reorganizuoti į pagalbinės policijos būrį) naktimis patruliavo gatvėse, saugojo sandėlius ir bazes, padėjo policijai perkelti žydus į getą, kuris pradėtas steigti 1941 m. liepos 16 d. Nacių okupacijos pradžioje policininkai, surinkę apie 60 žydų, įsakė jiems sunaikinti SSRS vadų skulptūras. Kadangi žydai nenorėjo to daryti, policininkai ėmė mušti juos šautuvų buožėmis ir grasino sušaudyti. Tada žydai nugriovė skulptūras, o šipulius sumetė į duobę.“    

     A. Bubnys yra vienas iš LGGRTCvadovų, taigi nesitiki, kad centrui nėra žinoma, kada buvo nuginkluoti Druskininkų sukilėliai. Negi A. Bubnys nežino, kad sukilėliai, kurių vienam būriui vadovavo A. Ramanauskas-Vanagas, persekiojo žydus ir varė juos į getą?   

     Tolesnis Druskininkų žydų likimas buvo tragiškas. 1942 m. rugpjūtį juos perkėlė į Kielbasino stovyklą prie Gardino, o po kelių savaičių išvežė į Treblinkos mirties stovyklą.   

     Evaldas Balčiūnas

     2014 m. balandis

 

 

Komentarai  

 
-5 # ATS: Adolfo Ramanausko-Vana go pėdsakai Druskininkų žydų žūties bylojeGuest Y-m-d H:i
Ėgi, konservatoriška m/tautiškam praeities romantizavimui tokie faktai netinka. Bet ateis laikas, bus ir apie tai rašoma vadovėliuose. Panašiai kaip su Margirio mitu. Dabar istorijos vadovėlyje jau įdėta žymiai tikroviškesnė versija: pavojaus akivaizdoje pakriko nervai, supanikavo, ėmė žudyt savus žmones, naikinti turtą. Trumpai tariant, gėda, o ne didvyriškumas. Taip ir su partizanais bus. Aptrupės tos aureolės. Šventų žmonių nebūna.
 
 
-2 # -antipilietis Y-m-d H:i
šventas tik leninass....
:(
o amžina tik shizofrenija ...
:(
 
 
+15 # atsakauPaulius Y-m-d H:i
Straipsnis nepateikė nė vieno tiesioginio įrodymo apie A.Ramanausko dalyvavimą holokauste. Tarnyba policinėje struktūroje? Taip, bet kur įrodymai apie holokausto vykdymą? Autorius pateikė tik užuomenas ir nutyli tiesioginius faktus, kurie įrodo/neįrodo dalyvavimą konkrečiuose nusikaltimuose.
Dabar apie šventuosius - žmonių šventų nebūna (tik RKB tokias etiketes linkusi klijuoti), bet būna šviesių ir taurių žmonių, o pasitaiko menkystų beigi niekšų. A.Ramanauskas-V anagas viena iš šviesiausių asmenybių modernios Lietuvos istorijoje, o tamstų išmatų barstymas ilgais nutylėjimais ir netiesioginiais bandymais inscenizuoti kažkokius įtarimus apie nusikaltimus žydų tautybės bendrapiliečiam s yra bergzdžias.
Jeigu orite rimtai polemizuoti ir iškelti klausimą dėl konkretaus žmogaus konkrečių nusikaltimų - prašome įrodymus ant stalo, kitaip tokios rašliavonės lieka tik migla.
 
 
-4 # Įrodymų?tikrai Y-m-d H:i
Ramanauskas _ Vanagas buvo vadas militarinėje struktūroje, kurio persekiojo žydus, to persekiojimo pasekoje jie visi (Druskininkų žydai buvo išžudyti).
Tuo metu, kai Ramanauskas - Vanagas vadovavo - buvo sušaudyta keliolika žmonių. Prokuratūra turėtų kelti baudžiamą bylą, O Genocido centras nustoti meluoti apie neginkluotus sukilėlius. Gėda kad iš tokių neaiškių veikėjų yra lipdomi didvyriai
 
 
-12 # miškinių garbinimas pykinaLR pilietis Y-m-d H:i
Mane tie pokario partizanai ir tas jų garbinimas užknisa. Na ką, priedo pasirodo dar buvo ir veidmainiai. Taigi Druskininkus Lietuvos TSR (o ne Lietuva) gavo iš Baltarusijos TSR, taigi tik buvimo Tarybų Sąjungos dėka. O štai 1940 metais baltaraiščiai siautėjo kaip savo žemėje.
 
 
+4 # Latvių gatvėmazylis Y-m-d H:i
Manau laikas grįžti į Delfi komentuoti.
 
 
+7 # ATS: Adolfo Ramanausko-Vana go pėdsakai Druskininkų žydų žūties bylojeKretynas Y-m-d H:i
Aš manau, kad paskaičius tokį "straipsnį" geriausia pasimaukyti. Vaikinukas nesuvokia elementarių dalykų: sovietai 50 metų aiškino apie pokario banditus, bet, kažkodėl žmonės turi savo nuomonę apie juos kaip apie partizanus. Turėdami galinga propogandines-r epresines galimybes jie neišplovė lietuviams smegenų. Pats "straipsnis" labiau tiktu užpakalio pavalymui.
 
 
+5 # GinklaiHaris Y-m-d H:i
Matosi, kad straipsnio autorius atidirbinėja už maskvietiškus pinigus ir istorijos neišmano. Ginkluotės stokos problema tarp partizanų buvo visuotinė,tad nieko čia keisto, kad A. Vanagas jų neturėjo.O Lietuvos KGB būtų tikrai nepatingėjusi inkriminuoti jam veikos dėl žydų, jeigu būtų turėjusi įrodymų, bet, deja, giliam Balčiūno, Paleckio, Djukovo ir Semiondėjaus liūdesiui, ji jų neturėjo. Ko vertas toks paukštis kaip Balčiūnas, kuris į savo lizdą šika.
 
 
0 # ATS: GinklaiHariui Y-m-d H:i
komentuoji už pinigus?
Tai gal paieškok rimtesnių argumentų, o ne sapalionių. KGB būtent ta organizacuija, kuri tingėjo tirt žydų žudynes ir jos taip ir liko neištirtos, Ginkluoto pasipriešinimo organizavimas to meto teisėje buvo kur kas didesnis nusikaltimas - jį ir "įrodinėjo".
To pilni to meto KGB dokumentai.
 
 
+5 # ATS: Adolfo Ramanausko-Vana go pėdsakai Druskininkų žydų žūties bylojeArchyvo lankytojas Y-m-d H:i
Ne už pinigus "rimtų argumentų paieškos siūlytojau" Haris dirba. Tikiuosi žinai, kad LSSR NKVD-NKGB-MGB-K GB dokumentai saugomi Lietuvos ypatingajame archyve. Viliuosi, kad žinai apie tai, kad ten saugomos baudžiamosios, operatyvinės bylos, kuriuose yra žinių apie partizanus. Turiu dar pridurti, kad ten saugoma ir daugybė, šimtai bylų, kurių tyrimo metu saugumo pareigūnai inkriminavo kaltinamiesiems (buvusiems savisaugos batalionų kariams, policinių struktūrų, Vilniaus sonderkomandos nariams) veikas, susijusias su žydų persekiojimu. Pats ne mažiau šimto esu jų perskaitęs, kai domėjausi nacmečio laikotarpiu. Sovietų saugumas netgi labai netingėjo persekioti genocido dalyvių. Jeigu netiki, pats užsirašyk į archyvą ir skaityk jų bylas (LYA, f. K-1, ap. 58), kurių nuorodas nesunkiai galima atsekti pagal istorikų darbus,skirtus 1941-1944 m.įvykiams. Archyvas vieša ir visiems Lietuvos piliečiams prieinama įstaiga, priešingai nei KGB archyvai Rusijoje, Baltarusijoje. Spėjų, kad archyve nesi dirbęs nė dienos arba dirbęs labai labai minimaliai. Kitaip, tokio prasto atsakymo nebūtum parašęs. Tad, nepatingėk ten pasidarbuoti. Tiesiog labai keista, kad šimtams nacmečio gyventojų saugumiečiai kažkodėl inkriminavo, o A. Vanagui kažkodėl pamiršo inkriminuoti veikas dėl žydų. Saugumiečiai tokios galimybės tikrai nebūtų praleidę. Žydų persekiojimas jiems buvo "aukso vertės" duomenys, kurie labai tiko norint ką nors sukompromituoti . Tai akivaizdžiai rodo sovietmečiu rengti parodomieji teisminiai procesai (pvz., 1962 m. Impulevičiaus bataliono narių teismas), sovietmečio spauda.
 
 
+2 # Archyvo lankytojuievaldas Y-m-d H:i
Jei mano tema būtų Žydų persekiojimas - iš archyvų neišlįsčiau, arba jei būtų tema nacių kolaborantai -žudę žydus, jei tema būtų partizanai - apart archyvų domėčiaus prisiminimais...

Bet mano tema yra žydų žudynių dalyviai šiais laikais tapę didvyriais ir mechanizmas, kaip jie daromi. Tai ne karo ir pokario tai šių dienų problema ir joje aktualu tai kas apie žydų žudynes viešai žinoma< kas žinoma apie heroizuojamų veikėjų vaidmenį žudynėse ir tai kaip juos vaizduoja heroizuojanti patriotiška propaganda - archyvuose to yra labai nedaug...
nors ir sutinku, archyvai yra visiems prieinama įstaiga. Tik va juose kapstytis turėtų tie kas skiria ordinus, pinigėlį už tai gauna. Dabar gi jie užsiima nusikaltimų slėpimu - tos Holokausto dalyvių pavardės surinktos per kelis metus darbo - taip ir liko neviešos viešai išgirdome tik Burauskaitės netiesą - "partizanų vadai Holokauste nedalyvavo" - kad paneigti tai pakanka vienos pavardės - Krištaponis - genocido centras pripažįsta jį dalyvavus, nors esu matęs jų specialistų sekamas pasakas, kad Baltarusijoje jo nebuvo... Ir šio rašinio tema - parodyti, kad Ramanausko siejimas su Holokaustu nėra visiškai iš piršto laužtas ir norėtusi kad Lietuvos įstaigos vietoj nutylėjimo imtusi sąžiningo tyrimo, koks gi buvo Ramanausko vaidmuo 1941 m. birželio sukilime ir kas buvo daroma sukilėlių žydams. Tai kad sovietai to reikalo neištyrė - visiškai nereiškia kad tų žudynių nebuvo, nusikaltimams tiems - senaties nėra. Taip praėjo daug metų ir ištirti juos vis sudėtingiau, bet apdovanojimai Ramanauskui skiriami šiais laikais ir jei yra duomenų dėl ko jų nederėtų skirti - žudynių dalyviai neturėtų būti apdovanojami - tuos duomenis valdiškos institucijos turėtų tirti, o ne slapstyti.
 
 
+2 # ATS: Adolfo Ramanausko-Vana go pėdsakai Druskininkų žydų žūties bylojeHariui Y-m-d H:i
būk geras mažiau malk, sovietai kaip ir kitų šalių teisėsauga visuomet stengėsi įrodyti pagal jų teiseną sunkesnius nusikaltimus. Tai mums atrodo, žydų žudynės baisiausias nusikaltimas, sovietams jis buvo kur kas menkesnis už 'Tėvynės išdavimą" , "ginkluotą kovą siekiant nuversti sovietų valdžią", Ginkluotų grupių būrimą ir pan. Tuos baisesnius ir įrodinėjo. Tai yra bendras vaizdas bet kurioje byloje. Ramanausko pokarinė veikla sovietams atrodė kur kas baisesnis nusikaltimas už kolaboravimą su naciais. Taip kad nepatingėk pasidomėt istorija, o tai juokingai atrodai su savo kvailais ir niekuo nepagrįstais užsipuolimais. Primeni sovietmečio pionierių smerkiantį disidentų nemeilę sovietų valdžiai.
 
 
-2 # ATS: Adolfo Ramanausko-Vana go pėdsakai Druskininkų žydų žūties bylojeHaris Y-m-d H:i
Nebūsiu geras ir dar pasakysiu tau kaip pseudoistorikui , kad nieko neišmanai apie sovietmečio teisėsaugą. Turbut tau didelė paslaptis, kad sovietmečiu saugumo darbuotojų žydai buvo traktuojami kaip tarybiniai piliečiai. O tarybinių piliečių žudymas buvo vertinamas kaip tėvybės išdavystės forma, kaip demonstravimas siekio, kad sovietų valdžios nebūtų. Tad nerašinėk bukų atsakymų nieko apie istorija neišmanantis kvailas anarchiste.
 
 
+4 # ATS: Adolfo Ramanausko-Vana go pėdsakai Druskininkų žydų žūties bylojehariui Y-m-d H:i
esi nei geras nei, nei blogas, esi tiesiog kvailas. Nužudymas ir buvo vertinamas kaip nužudymas toks kriminalinis nusikaltimas už kurį duodavo iki 10 metų ir apie 1960 metus dažnu atveju netgi taikė senatį ... Prastai jus mokykloje mokė nulipk nuo tuščios propagandos ir pamėgink savo teiginius pagrįsti dokumentais. Tuo labiau nepasakok apie sovietmečio teisėsaugą tiems kas su ja buvo susidūręs.
 
 
-3 # leninasmes uz nauja kaire Y-m-d H:i
Per mažai mes nužudėmė lietuviu ir išvežėmė i sibira...bet komunizmo smekla klaidžioja po europa (Koministu partijos menifertas) šųaunuoliai,kad esate, tuojau putinas ateis padeti ir išvalys lietuvą nuo buržuazinių nacionalistų... .valio tovarišči....
 
 
-2 # Dėl sąvokostikras lietuvis Y-m-d H:i
Gal pirma išsiaiškinkite apie ką kalbat: žodis žydas pas mus į Lietuvą atėjo iš rusų, kur reiškė blogietį, o senahebrajuose tas žodis reiškė šuns pypą.
Tai jei tai buvo blogiečiai, tai blogiečiai prie visų tvarkų yra baudžiami.
O gal jūs norėjote kalbėti apie kažkokią kitą grupę žmonių?
Paskaitykite apie žodžio žydas sąvoką:
http://www.dazzle.ru/spec/psg.shtml
 
 
-3 # ATS: Adolfo Ramanausko-Vana go pėdsakai Druskininkų žydų žūties bylojeAras Y-m-d H:i
siknon tuos zydus