anarchija.lt
MENAS

Linksmojo globalisto kertelė

 
       PRADŽIOJE BUVO ŽODIS

       „Pradžioje buvo žodis“. Žodis – ne šiaip bereikšmis raidžių ar garsų rinkinys. Žodis – tai mintis, prasmė, idėja. Žodis gimdo, žodis kelia, žodis gniuždo, žodis ir žudo.
       Žodis – tai dažnai ideologija ir propaganda. Nagingiausi tokio žodžio meistrais dažnai būna ir poetai.

Į darbą, vyrai! Šalį jauną
Prižadins meilės rytmetys;
Galybė meilės viską griauna:
Žiemos ledus ji sutirpys.

Ranka mus spaudžia geležinė.
Krūtinę apkala ledais:
Uždekim meile sau krūtinę!
Į kovą stokim milžinais!
 

Maironis „Pavasario balsai“, 1895
 
Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo
Paskyrė teikimui tik artimams laimės,
Kuris didžius darbus žmonijai aukavo,
Prieš ką svietas klaupia su dėkui, n' iš baimės.
 
Vincas Kudirka „Laisvos valandos“, 1899
 
     Lietuvai kelią!
     Ei, girdite, kelią
Jūs, didžiagaliai
Pasaulio valdovai,
Jūs, prieš kurių
Neteisingą sprendimą
Šimtmečiais niekas
Nedrįso kelt balso.
 
Liudas Gira „Žygio godos“, 1928
 
Rytai – vakarai, gili Šiaurė ir Pietūs
Bus jungiami darbu tvarkingai.
Skriaudėjam tik žemėj neskirsime vietos
Mes, rūstūs šio amžiaus vikingai!
 
Salomėja Nėris „Per lūžtantį ledą“, 1931
 
Šaukiu aš darbo rankų milijonus
įsupt naujam darbymečiui varpus,
į naujo džiaugsmo klėtis, naujo darbo kluonus,
ne kalinio namus, ne liūnus, ne kapus.
 
Bernardas Brazdžionis „Šaukiu aš tautą“, 1941
 
Stoviu gražus, tvirtas, aukštas, petingas –
tiltas nuo žemės iki pačios saulės –
stoviu pačiame žemės viduryje,
skleisdamas saulėtus šypsenos spindulius
į visas keturias žemės puses.
 
Eduardas Mieželaitis „Žmogus“, 1962
 
Tiek sykių gimę mirę, išraižę jūras buvo,
Ir pragarą, ir dangų, ir šviesulius savus
Turėjo, – visą žemę ir žemėj nepražuvo,
Kartodami tik vieną: mes – žmonės Lietuvos.
 
Sigitas Geda „Giesmė pasaulio medžiui“, 1985

Dao ir Mao

Į viršų