Peter Gelderloos. Fašistai yra valstybės įrankiai
teorija

fasistai valstybe        1. Fašizmas plačiai paplitęs daugelyje industrinių ir pokolonialinių šalių radikalaus nacionalizmo, neonacizmo ir kai kuriomis radikalaus autoritarizmo formomis. Beveik visais atvejais eiliniais fašistais tampa privilegijuotos grupės nariai, netekę privilegijuotos padėties, pavyzdžiui, baltieji skurdžiai. Prieš II-ąjį pasaulinį karą didžioji Vokietijos darbininkų klasės dalis buvo nuskurdinta depresijos, o tai sudarė didelį kontrastą su vokiečių vaizdavimusi turtinga ir galinga nacija.

 

Šiuolaikinėje Vokietijoje neonacistinės politinės partijos daugiausia balsų (dažnai virš 10% nuo bendro skaičiaus) surenka rajonuose, kuriuose didelis nedarbo lygis. JAV baltieji bėdžiai iš Pietų, negaunantys baltaodžiams žmonėms pažadėtų pačios turtingiausios žemėje nacijos turtų, jungiasi prie kukluksklano. Ruandoje hutų tautos, daugiausia žemdirbiai ir medžiotojai, nublokšti į skurdą ir aštriai jusdami žemės stygių, išreiškė valdžios ir turtų siekį susitapatindami su etnine dauguma ir prisijungdami prie fašistinės hutų partijos, atsakingos už genocidą. Analogiškas fašistinis judėjimas, įtvirtinantis tautinės daugumos valdžią, susiformavo ir Indijoje tarp indusų.

 

Tokiu būdu fašizmą galime nagrinėti kaip reakciją į nepasitikėjimą ir tuščius privilegijų pažadus.

 

2. Fašizmą galima nagrinėti ir kaip elito fenomeną, privilegijuotųjų judėjimą. Vokiečių nacistų partija savo gretose turėjo daug turtingų pramonininkų. Franco vadovaujami Ispanijos fašistai buvo generolų, žemvaldžių aristokratijos ir bažnyčios vadovų sąjunga. Mussolinis sakė, kad fašizmą reiktų vadinti „korporatyvizmu”, nes jis yra valstybės ir korporacijų valdžios derinys. JAV kukluksklanas iš pradžių buvo panašus į džentelmenų klubą. Prieš II-ąjį pasaulinį karą turtingiausi pramonininkai (Hearstas, Rockefelleris, Fordas, DuPontas, Morganas) parėmė fašistus Europoje. Šiuo metu JAV daugelis konservatorių elito remia antiimigracinę „Minutemen” http://en.wikipedia.org/wiki/Minuteman_Project grupę ir kitas užsimaskavusias fašistų grupuotes. Fašizmas ypač susijęs su konservatyviąja elito dalimi, bijančia progresyvios elito dalies įsigalėjimo, galinčio sugriauti ir destabilizuoti sistemą.

 

Šiame kontekste fašizmas – tai elito bandymas išlaikyti tradicines moralės normas, sustiprinti socialinę hierarchiją ir apsiginti nuo žemesniųjų klasių revoliucinio aktyvumo.

 

3. Pagrindinės fašizmą charakterizuojančios idėjos

a) neapykanta imigrantams,

b) rasės grynumas,

c) baltaodžių viešpatavimas,

d) politinės galios įgijimas pasitelkus nacionalizmą,

e) socialinis darvinizmas – „išlieka stipriausieji”,

f) antisemitizmas

yra absoliučiai kvailos ir klaidingos.

 

a) Prieš imigrantus nukreiptos nuostatos yra gryna veidmainystė. Politinės partijos JAV ir Europos sąjungoje, vykdančios antiimigracinę politiką, paprastai remia laisvos prekybos sutartis (pavyzdžiui, NAFTA Šiaurės Amerikoje) ir karus (pavyzdžiui, pilietinį karą Salvadore), kurie kaip tik skatina imigraciją. Be to, šių šalių ekonomika priklauso nuo imigrantų darbo. JAV žemės ūkis ir statyba be imigrantų darbo greit žlugtų. Europos vyriausybės, kurios neva rūpinasi savo kultūros apsauga nuo imigrantų, neretai darė tą patį kolonizuotose šalyse, iš kurių ir atvyksta imigrantai. Jie nemato nieko bloga tame, kad skleidžia savo kultūrą kitose šalyse, ir nieko nedaro, kad sustabdytų „kultūros eroziją” dėl McDonald’s ir MTV ekspansijos.

 

b) Rasės grynumo idėja neturi jokio mokslinio pagrindo. Rasė – apibendrinimas. Nėra jokio pavojaus dėl tarprasinių santuokų, juk įvairus genetinis fondas gyvybingesnis už vienodą. Niekur nėra ir visiškai „švarių” etninių grupių. Faktiškai mes visi kilę iš vienų ir tų pačių protėvių ir nuo pat pradžių maišomės.

 

c) Baltųjų dominavimas – irgi faktais nepagrįstas melas. Pagrįstas grubiu ir išgalvotu pseudomoksliniu palyginimu, atliktu XIX amžiuje.

 

d) Nacionalizmas – vulgarus melas: politinis ir ekonominis elitas nuolat sudarinėja sandėrius su kitomis šalimis ir taip turtėja, o tuo pačiu metu moko savo aklus sekėjus nekęsti žmonių iš kitų šalių, taip skaldydami darbininkų klasę. Mojavimas vėliava ir deklaruojama meilė nacijai sustiprina vyriausybės valdžią ir suteikia jai pasitikėjimo, kartu sumažindama žmonių savivaldą ir pasitikėjimą savo jėgomis. Kvailystė, bet nacionalistai tiki, kad taps laisvi, jei jų kalėjimo sargai atrodys taip kaip jie ir kalbės ta pačia kalba.

 

e) Socialinis darvinizmas – teorija apie „stipriausiojo pergalę”, perkelta į politinę sistemą, – niekis lyginant su moksliniu darvinizmu. Iš tikrųjų Darwinas niekada nenaudojo termino „išlieka stipriausieji”, jis tik nustatė, kad gyvūnas išlieka prisitaikydamas prie supančios aplinkos, o ne kovodamas su ja. Faktiškai žmonės praranda savo didžiuosius evoliucinius pranašumus – sugebėjimą bendrauti ir kūrybiškai mąstyti, paklusdami griežtai socialinei hierarchijai, kuri neturi jokio prigimtinio pagrindo.

 

f) Viduramžiais žydus žudę žmonės vaizdavo juos palūkininkais ir nuo jų priklausė. XX amžiuje kapitalistai antisemitai kaltino žydus „tarptautiniu bolševikų sąmokslu” ir tuo pat metu bankininkų bei kapitalistų sąmokslu. Akivaizdu, kad fašistai žydus naudoja kaip atpirkimo ožius, kai reikia ką nors apkaltinti.

 

4. Tiek daug fašistų ir neonacistų netikėtų tokia kvaila ir nepagrįsta teorija, jeigu jų neapykanta nesiektų tam tikrų tikslų. Akivaizdu, kad mes negalime rimtai žiūrėti į fašistų ideologiją, bet turime rimtai žiūrėti į pačius fašistus, nes jie kalti dėl žmogžudysčių, socialinių žiaurumų ir grasinimų. Jeigu fašizmas naudingas, turime paklausti: kam? Ankstesnis antisemitizmo pavyzdys duoda atsakymą. Fašizmas atranda atpirkimo ožį.

 

Fašizmas kursto neturtingus dominuojančios grupės žmones, pavyzdžiui, vargšus baltaodžius arba krikščionis, nekęsti kurios nors kitos žmonių grupės, kad jų tikrasis priešas liktų saugus. Skurdžiai turi tikrų priežasčių nekesti turčių. Kada žydai vaizduojami turtuoliais ir priskiriami tarptautinio bankininkų sąmokslo rengėjams, tada skurdžiai nekenčia žydų ir judėjų labiau nei jie nekenčia turčių ir kapitalizmo. Kai taip nutinka, elitas gali šypsotis ir būti ramus – jis apsaugotas nuo tų, kuriuos išnaudoja.

 

Fašistų neapykanta nukreipta ir į engiamas grupes. Amerikiečių istorijoje tai juodaodžiai, amerikos čiabuviai ir lotynų amerikiečiai. Pagal baltaodžių viršenybės mitą, teigiantį, jog visi baltieji žmonės laikomi aukštesniais, baltieji skurdžiai turi eksploatuoti žemesnes rases. Vietoje to, kad mokytų nekęsti tikrųjų priešų – elito, fašizmas moko valdžios neturinčius baltuosius nekęsti ir versti kaltę juodiesiemsir emigrantams – už „nusikalstamumo platinimą” ir „užimtas mūsų darbo vietas”. Ši neapykanta sukuria ir psichologinę atskirtį, kuri įgalina išnaudojimą pagal odos spalvą ir užkerta kelią vienijimuisi.

 

Baltieji turčiai, kapitalistai ir valstybės elitas turtėja iš vergijos, imigrantų darbo bei kitų eksploatacijos formų. O baltieji darbininkų klasės atstovai turi vaidinti policininkų vaidmenį. Materialinės naudos jie beveik negauna, tačiau kvailina save tariama psichologine nauda vaidindami mistinės aukštesnės baltosios rasės atstovus. Baltieji turčiai gali krizenti visą kelią iki banko, kad taip lengvai ir pigiai baltuosius darbininkus pavertė savo įrankiais.

 

5. Jei tiesa, kad elitas gauna naudos iš fašizmo, tada galime rasti įrodymų, kad elitas remia fašizmą. Jų iš tikro yra. Daugelis Europos Sąjungos valstybių remia „kultūrinio grynumo” idėją ir gina dominuojančią europinę kultūrą nuo „užteršimo” emigrantais, reikalaudamos, kad pastarieji praeitų kultūros testą. Korporacinė, elitui priklausanti žniasklaida Europos Sąjungoje ir JAV nušviečia problemą taip, kad sukeltų nerimą ir baimę. Ji retai kalba apie priežastis, dėl kurių žmonės migruoja, nepasakoja apie korporacijas ir karus, griaunančius jų tėvynę. Jos retai mini faktą, kad ES ir JAV ekonomikos sugriūtų be imigrantų darbo, kad baltieji vartotojai priklauso nuo pigaus imigrantų darbo ir pigaus importo (vaisių, drabužių, kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir kt.) iš šalių, iš kurių tie imigrantai atvyko. JAV elitas finansiškai remia nuosaikias fašistines grupes, ypač krikščionių fundamentalistus. George’as W. Bushas, kaip ir Reaganas, nemažai nuveikė pompuodamas tokioms grupėms valstybės pinigus. Įvairiose šalyse, pavyzdžiui, Italijoje, Lenkijoje, Ukrainoje ir Rusijoje, lengva rasti ideologinio ir materialinio valstybės ir bažnyčios vykdomo fašistų rėmimo įrodymų.Akivaizdu, kad elitas stengiasi kelti baimę ir nežinomybę, o tai sukuria priežastis fašizmui atsirasti.

 

6. Ką elitas gauna iš fašizmo? Labai daug. Fašistiniai įrankiai nenuvilia savo šeimininko. Fašizmas padeda suklaidinti žemesnes klases suversdamas elito sukurtas problemas – skurdą, bejėgiškumą, korporacinę globalizaciją – kokiam nors atpirkimo ožiui, pavyzdžiui, emigrantams. 2006 metų Vengrijos maištai – puikus pavyzdys. Žmonės buvo taip nusivylę siaubingomis sąlygomis, kad užėmė gatves, išvijo policininkus ir okupavo valstybinę televizijos stotį, tačiau tai nebuvo revoliucija! Minioje dominavo fašistinė ideologija, todėl vietoje tikrojo priešo – kapitalistinio išnaudojimo, sustiprėjusio po to, kai jų šalis prisijungė prie ES, – jie apkaltino dar didesnius skurdžius nei jie – imigrantus. Žmonės atakavo sinagogas ir ėmė kurti idiliškas fantazijas apie Vengrijos istoriją prieš šimtą metų nepaisydami to, kad daugelis žmonių, tiesiogiai atsakingų už jų problemas, yra vengrai. Fašistai skaldo žemesniasias klases, versdami jas peštis tarpusavyje, sukeldami neapykantą ir priešiškumą. Tai leidžia baltiesiems ir krikščionims lengviau išnaudoti kito tikėjimo žmones arba žmones su kita odos spalva. Tokiu būdu jie gina elitą nuo revoliucijos.

 

7. Kai kurie fašistai, įkvėpti Hitlerio „nacionalsocializmo”, tampa labiau sąmoningais antikapitalistais ar bent mano tokiais esantys. Tokie ekstremistai taip pat naudingi elitui. Nežiūrint to, kad jie nekenčia vyriausybės, jie vis tiek yra jos įrankiai. Pirmiausia jie sumažina bet kokios potencialios antikapitalistinės revoliucijos efektyvumą, nes suskaldo žemesniąją klasę skirdami daug dėmesio tautybei ir rasei. Be to, jie susipainiojo kapitalizmo prigimtyje, todėl galiausiai ima remti tautinį kapitalizmą, o tai dažniausiai reiškia didesnį valstybės vaidmenį kaip Hitlerio ir Lenino „socializme”.

 

Antra, revoliucionieriais apsimetantys ekstremistai savo neapykantą dažnai nukreipia į komunistus, antifašistus ir anarchistus. Kita vertus, autoritariniai komunistai – tai visiškai panaši į juos ir konkuruojanti fašistų grupė. Savo laiku būdami valdžioje, jie parodė ryžtą taikyti tokias pat priemones siekdami išvalyti ir sutvarkyti savo šalį. Dešinieji ir kairieji fašistai gali kovoti tarpusavyje, bet galų gale atras daug bendro, kaip matėme Lenino derybose su Austrija-Vokietija, 1939 m. Molotovo Ribentropo pakte, nesenai susikurusiame nacionalbolševikų judėjime arba Rusijos federacijos komunistų partijos paramoje imigrantų nekenčiančiam „Judėjimui prieš nelegalią imigraciją”.

 

Nuolatiniu fašistų taikiniu neatsitiktinai tampa anarchistai, nes pastarieji nori panaikinti bet kokią politinę valdžią, todėl sukelia bekompromisį pavojų elitui. Fašistai užpuldinėjo ir net žudė anarchistus visais laikais visoje Europoje ir JAV. Kai kuriose Rytų Europos šalyse anarchistams sunku suurengti net koncertą ir surinkti lėšų, nes jie bus užpulti fašistų. Tokiu būdu fašistai veikia kaip karinė valstybės jėga. Be to, FTB ir federalinė policija infiltravosi į kukluksklaną bei kitas baltuosius aukštinančias grupes ir naudoja jas juodųjų radikalų, tokių kaip „Greensboro Massacre”, puldinėjimui. Italijoje 1970 m. „įtampos laikotarpiu” valstybės žvalgyba išnaudojo fašistines grupuotes kairiųjų žudynėms, gausiai apgyvendintų vietovių sprogdinimams ir apkaltino tuo „Raudonasias brigadas”. 2006 m. Maskvoje neonacistai mušėsi policijos pusėje su gėjų parado dalyviais.

 

antifasistu solidarumas

 

8. Greta nuolatinio tokių paslaugų teikimo, fašistai yra naudingas valstybės instrumentas ir dėl to, kad elitas ir buržuazija gali pasinaudoti fašistiniu pasipiktinimu siekdama apsiginti nuo tikros žemesniųjų klasių revoliucijos. Fašistai gali nuversti atskiras vyriausybes, tačiau vyriausybės yra tik įrankis elito rankose. Italijoje žemvaldžiai, bažnyčios vadovai ir gamyklų savininkai prieškariu pamatė, kaip jiems gerai gyventi valdant Mussoliniui. Vėliau buržuazija visur suprato, kad fašizmas gali ją apginti nuo revoliucijos. Ispanijos elitas nedvejodamas parėmė Franco fašistinį perversmą, nes siekė apsiginti nuo augančio anarchistų judėjimo.

 

9. Fašizmas nėra nei antiautoritarinė, nei antikapitalistinė ideologija, todėl kapitalistiniam elitui jis nėra baisus. Netgi tie antikapitalistiniai „nacionalsocialistai”, kurie pasisako prieš turčius ir prieš globalizaciją, lengvai pakliūva savo tautinių kapitalistų kontrolėn, nes iškelia nacionalizmą į pirmą vietą. Atsiribodami nuo kitų tautų, jie atsisako tokio galingo ginklo, kaip solidarumas. Nacionalistinės vyriausybės, gavusios fašistų paramą, gina kapitalistinę nelygybę ir prisideda prie globalizacijos. Mojuodamos vėliavėlėmis, provokuodamos karus prieš silpnas valstybes arba smerkdamos kurią nors mažumą, jos atitraukia žmones nuo įsisenėjusių problemų – skurdo ir vargo. Tokiu būdu fašistai, manantys, kad jie „gina” arba „stiprina” savo tautą, iš tikrųjų laižo tos tautos engėjų batus. Jiems reikia tos pačios tautybės vadų kontrolės, jie aklai prisiekia būti ištikimi elitui, kuris nuolaidžiauja jų smulkiems prasižengimams. Taip fašistai užtikrina, kad išnaudojimas ir valdžios savivalė tęsis toliau.

 

10. Daugelis fašistų, ypač neonacistai, savo socialinių problemų kritiką didele dalimi grindžia rasės sąvoka. Svarbu suprasti, kad neegzistuoja jokio mokslinio rasės apibrėžimo. Kai kurie žmonės šviesesni už kitus, kai kurie – tamsesni, bet griežtos skiriamosios ribos nėra, kiekvieno paveldas maišytas. Kalbant genetikos terminais, daugiau įvairovės surandama vienos rasės viduje, o ne tarp skirtingų rasių, t.y. jūsų genai gali būti artimesni ne tos pačios, o visiškai kitos rasės žmogaus genams. Rasė yra socialinis išradimas. Ši savoka neegzistavo iki tol,kol Europa nepradėjo kolonializmo laikotarpio. Kai tik jie ėmė pavergti afrikiečius, kolonizuoti azijiečius ir naikinti amerikos čiabuvius, europietiškasis elitas ėmė naudoti rasės terminą, kad atskirtų save nuo jų ir apgautų Europos žemesnę klasę, skirdama jai policininko ir išnaudotojo pagalbininko vaidmenį. Ankstyvosiose amerikiečių kolonijose valdanti klasė greitai sukūrė įstatymus prieš maišytas santuokas tarp baltųjų ir afrikiečių, nes pasitaikydavo daug atvejų, kai žemesniųjų klasių europiečiai prisijungdavo prie sukilimų arba gyvendavo kartu su kitos radės žmonėmis, laikydami tokią bendruomenę laisvesne.

 

11. Kapitalizmas ir valstybė visada kėlė nepasitenkinimą ir maištą. Žmonėms nepatinka, kai juos kontroliuoja ir išnaudoja. Valstybinis rasizmas ir autoritarizmas – tai priežastys, dėl kurių kai kurie maištininkai kaltę suverčia išgalvotiems atpirkimo ožiams ir linksta į fašistines pasipriešinimo formas. Tiesioginė valstybės propaganda tarp engiamų gyventojų sukuria palankią terpę fašizmui. Tokiu būdu fašizmas tampa neišvengiamas, kol egzistuoja valstybė. Tie, kurie priešinasi fašizmui, turi remti antiautoritarinę revoliuciją. Autoritarinė revoliucija problemos neišspręs, nes valstybė – valdžios instrumentas. Net jei ją išmušime iš kapitalistų klasės rankų, ji grįš tiems, kas užims valdžią – kitai, tačiau analogiškai elito klasei. Galų gale autoritarinė kairioji revoliucija sukurs valstybę, panašią į SSRS ar nacistinę Vokietiją. Bet jei yra stiprus fašistinis judėjimas, revoliucija tampa beveik neįmanoma dėl fašistų gebėjimo skaldyti žemesniąją klasę ir puldinėti revoliucionierius.

 

12. Vadinasi, žmonės, kovojantys prieš fašizmą, turi atakuoti valstybę ir kapitalizmą kaip fašizmo priežastį. Fašizmas šiandien yra agresyvus ir draudžiamas simptomas, tačiau antifašistai, nekritikuojantys kapitalizmo ir valstybės, kovoja tuščiai, nes painioja priežastį su pasekme. Fašistai neateina iš niekur – juos skatina valstybė, jie akumuliuoja pyktį, kurį gamina kapitalizmas. Fašizmo negalima sutriuškinti paprasčiausiai sumušant fašistus, nors laikina gynyba ir būtina. Pagaliau fašistus dažnai verbuoja iš vargšų tarpo, kurie galėtų paremti tikrą antikapitalistinę revoliuciją, jeigu būtų pakankamai apsišvietę, kad pamatytų visas ksenofobijos ir rasizmo priežastis.

 

13. Norėdami nugalėti fašizmą, mes turime sukurti antikapitalistinį antiautoritarinį judėjimą. Toks judėjimas turi priklausyti visų odos spalvų ir visų tautų žmonėms, pasiruošusiems internacionaliniam solidarumui. Bet atsisakydami nacionalinių ir etninių skirtumų, kuriuos eksploatuoja fašistai, neturėtume ignoruoti tikrų visuomenės nesutarimų. Tik liberalizmo šalininkai į rasizmą žiūri per melagingus „spalvotus” akinius. Dėl odos spalvos nėra įgimto skirtumo tarp žmonių, šia prasme mes vienodi, bet skirtumų yra mūsų istorijoje ir kultūroje. Didžiulis skirtumas, jei visuomenė su jumis ir jūsų protėviais elgėsi nežmoniškai. Privilegijų ir engimo sistema mus skiria net tada, kai mūsų tikslai sutampa.

 

Baltieji antifašistai neretai ignoruoja šį susiskaldymą ir dėl to nepajėgia vienytis su „spalvotaisiais”. Jie neįžvelgia tikrų skirtumų juodaodžių ir baltaodžių istorijoje, nemato galimų antifašistinių akcijų pasekmių juodaodžiams (policija labai skirtingai reaguoja į skirtingos odos spalvos žmones). Tai viena iš priežasčių, kodėl „antifašistinį” judėjimą Europoje ir JAV sudaro beveik vien baltieji, neįtraukdami į savo tarpą kitos odos spalvos žmonių bei imigrantų. Įveikti baltųjų dominavimą taip pat svarbu, kai sunaikinti kapitalizmą ir daltonizmą, pasiekusį tokį laipsnį, kad matoma tik ekonomika ir užsimerkiama prieš kitas problemas. Tai skaldo judėjimą, nes daugelis „spalvotųjų” žmonių nenori veikti kartu su baltaisiais, kurie menkina baltųjų dominavimo problemas.

 

Baltieji žmonės turi rasti savų priežasčių kovai prieš susvetimėjusią neteisėtą baltųjų viešpatavimo sistemą. Rasinių problemų ignoravimas griauna pačių baltaodžių identitetą, todėl būtina suartėti su kitos odos spalvos žmonėmis, kurie akivaizdžiai kenčia nuo rasizmo. Panaikinti susiskaldymą, kurį (likimo ironija!) sukūrė patys antifašistai, neįmanoma baltiesiems antifašistams ėmus kviesti į savo gretas imigrantų ir „spalvotųjų” aktyvistus. Atvirkščiai, baltieji antifašistai turi surasti kelius, kaip jiems patiems priartėti prie tų, kurie akivaizdžiausiai kenčia nuo fašistų. Tai reiškia, kad jie turi prisiimti atsakomybę už tuos baltuosius, kurie buvo suklaidinti rasistų ir tapo jų ramsčiu.

 

Norint sukurti judėjimą, galintį iš pašaknų sunaikinti fašizmą, būtina suvokti, kaip fašizmas minta mūsų visuomenės prieštaravimais, ir rasti būdus šiems prieštaravimams pašalinti. Suvokti, kad privilegijuotieji ir engiamieji žmonės mato fašizmą skirtingai. Sujungti šias žinias į vieną visumą, suvienyti žmoes siūlant savitarpio pagalbą ir nukreipti žmonių pyktį ne į tariamus atpirkimo ožius, o arčiau pelnytų taikinių – į kapitalizmą ir valstybę.

 

http://de.indymedia.org vertė E.B.

201003 08

 

Komentarai  

 
0 # SakoVadas Y-m-d H:i
Sia tema noreciau rekomenduot Anthony D. Smith knyga "Nacionalizmas XX Amziuje". Knyga gal ir parasyta ne is kairiuju perspektyvos, bet yra idomiu izvalgu. Kad ir tai, kad rasizmas su nacionalistu idejom turi mazai ka bendro (!) nors daznai siejamas ir painiojamas. Beje ji jau nebepardavineja ma, bet tikrai yra bibliotekose.

Na, o straipsnis ir geras ir blogas, nera jegu plestis detaliai nagrinejant, bet kaikuriose straipsnio vietose viskas labai jau suplakama.
 
 
0 # faktasKostia Y-m-d H:i
Šią savaitę bus trinami visi trolio vardu Kostia komentarai.
 
 
+1 # nesamoneGervaldas Y-m-d H:i
Tai kairieji yra zydu kapitalo irankiai kovau pries Tautine ir Rasine savimone!
 
 
0 # esminiai punktai Lietuvos neonaciams ir stalinistamsen arche Y-m-d H:i
1. Fašistai, manantys, kad jie „gina” arba „stiprina” savo tautą, iš tikrųjų laižo tos tautos engėjų batus. Netgi tie antikapitalisti niai „nacionalsocial istai”, kurie pasisako prieš turčius ir prieš globalizaciją, lengvai pakliūva savo tautinių kapitalistų kontrolėn.

2. Fašistai susipainiojo kapitalizmo prigimtyje, todėl galiausiai ima remti tautinį kapitalizmą, o tai dažniausiai reiškia didesnį valstybės vaidmenį kaip Hitlerio ir Lenino „socializme”.

3. Fašistai gali nuversti atskiras vyriausybes, tačiau vyriausybės yra tik įrankis elito rankose. Elitas visada pasinaudos fašistiniu perversmu siekdamas apsiginti nuo tikros žemesniųjų klasių revoliucijos.

4. Autoritariniai komunistai – tai visiškai panaši į juos ir konkuruojanti fašistų grupė. Dešinieji ir kairieji fašistai gali kovoti tarpusavyje, bet galų gale atras daug bendro. Autoritarinė revoliucija problemos neišspręs, nes valstybė – valdžios instrumentas. Net jei ją išmušime iš kapitalistų klasės rankų, ji grįš tiems, kas užims valdžią – kitai, tačiau analogiškai elito klasei.

IŠEITIS: Žmonės, kovojantys prieš fašizmą, turi atakuoti valstybę ir kapitalizmą kaip fašizmo priežastį. Antifašistai, nekritikuojanty s kapitalizmo ir valstybės, kovoja tuščiai, nes painioja priežastį su pasekme. Fašistai neateina iš niekur – juos skatina valstybė, jie akumuliuoja pyktį, kurį gamina kapitalizmas. Norėdami nugalėti fašizmą, mes turime sukurti antikapitalisti nį ANTIAUTORITARIN Į judėjimą.
 
 
0 # visiems antiautoritaram sRevanšistas Y-m-d H:i
Visiems antiautoritaram s siūlyčiau pradžiai susitvarkyti su Kostia, nenaudojant tam jokių autoritarinių priemonių.
 
 
+1 # autoritarizmas, cenzūra.fffrevanšistui Y-m-d H:i
Spekuliuoji terminais? Ne tu pirmas, ne tu paskutinis.

Žmogus, išsišluojantis savo kambarį, nėra autoritaras. Žmogus, savo knygoje braukantis žodžius, nėra cenzorius.
 
 
0 # @Anarchist Y-m-d H:i
Nacionalizmas - valstybės religija, ir tuom viskas pasakyta.ar tai blogai ar gerai, vėl ilgos diskusijos...vi eniems gerai, kitiems blogai. šiaip įdomu ar autorius skaitė fašizmo doktriną?įspūdi s susidaro, kad ne. nes "korporatyvizma s" šiaip ne tik, kaip autorius rašo, valstybės ir korporacijų sąjunga, o tai, kad valstybė veikia ir viską daro išvien, vienu žodžiu kaip bendras organizmas, kiekvienas turi atlikti savo funkciją, Musolinis ir apibrėžė valstybę,tautą kaip organizmą, kiekvienas organas kartu veikia.
fašizmas blogas dėl kitko, jis propaguoja visokeriopą militarizmą,ind oktrinaciją ir imperializmą, bei griežtą herarchiją.
asmeniškai manau, autorius labiau nagrinėjo ne musolinio fašizmą, o labiau bendrą tendenciją.
 
 
0 # SakoVadas Y-m-d H:i
>Neo
Dekui, bus perskaityta.

>Peka
Butent paskaicius mano minetos knygos 4 skyriu, viskas butu aisku. Man rodos tas manipulevimas ir savoku maisymas lyg spiceliai daromas. Tuo paciu net kai kurie save laikantys "nacionalistais " buna apdurinami masiskai kalamu stereotipu ir jiems pasiduoda.

>En Arche
Labiausiai patiko 2 punktas. Svarbu taska palietei.
Ir is tiesu nesvarbu ar tu pirksi Lietuvoj uzauginta obuoli ar uzsienyje. Jeigu kovojama su kapitalizmu abiem atvejais is kovos gausis kapitalistu parama ir stiprinimas. Cia turbut pastebimas desniuju noras islaikyt kapitalistine santvarka ir noras sustiprinus savo salies kapitalistus visa juoda darba nuleist dirbt treciosiom salim. Taip sakant pyksta ant imperiju kaip JAV, patys kopijuodami toki ekonomikos modeli pridedami tautini, rasistini ar dar koki prieskoni. Ir is viso to isplaukia, kad vienas didziausiu pelno siekeju priesu turbut bus "pasidaryk pats" tipo judejimai. Tad tokiu judejimu stiprinimas turetu but vienas is svarbesniu akcentu siekent laisvu zmoniu visuomenes.
Ir cia net nesvarbu, fasistas, koncervas ar liberalas ir ju supuvimo laipsnis is esmes tai tie patys kapitalo siekejai susizaveje geru gyvenimu kitu zmoniu saskaita ir belenktyniaujan tys kuris kuri labiau apdurins.

>Zygeivis
Kodel nusileidai iki tokio zemo lygio? Senatvinis vaikejimas, argumentu stoka, nesugebejimas normaliai diskutuot su kitoki poziuri turinciais zmonem ar noras pabut atmata ir siukslintoju?

>Anarchist
Taikliai pasakyta.
 
 
0 # žydai gėjai patriotainoname Y-m-d H:i
Neskaitant maškės Fock, patriotinė auditorija rasiniu požiūriu dar susideda iš žydo Kostios ir jų viso vado Žydeivio. Jėga!
 
 
0 # beprotnamisRevanšistas Y-m-d H:i
"Kada žydai vaizduojami turtuoliais"
Jeigu anarchistai žydus vaizduoja vargšais, tada aš jau supratau, kodėl pasaulyje tiek mažai anarchistų.
 
 
0 # che che Y-m-d H:i
Kodėl jūs, anarchistai iš anarchija.lt, nesvienijat su skvoteriais-ana rchistais iš Kirtimų čigonų Taboro ? Kur bendros akcijos ? Kur jūsų parama vargstančiai čigonų darbo liaudžiai ?
Gal jūs iš tikrujų esat rasistai ir elitistai, ir kapitalistinės kiaulės ?
 
 
0 # pasiskaitymuiKostia Y-m-d H:i
geriausia sia tema yra parasius Hanna Arendt " Totalitarizmo istakose", ir as su siaubu matau, kad didziausi antisemitai Lietuvoje yra....anarchij a.lt.
 
 
0 # Žygeivi, išmok lietuvių kalbos gramatikos taisykliųen arche Y-m-d H:i
Klaidinga sakyti:
Vade, kodėl piktybiškai nevartoji lietuviškas raides?

Reiktų sakyti:
Vade, kodėl piktybiškai nevartoji lietuviškų raidžių?

„Žemesniųjų klasių atstovai" yra ne mano, o šios straipsnio autoriaus terminas. Tai yra angliško termino "the lower classes" vertinys. Žemesniosios klasės nuo aukštesniųjų skiriasi savo bloga socialine padėtimi, politinės galios neturėjimu ir teisės priimti sprendimus trūkumu.
 
 
0 # apie klasesen arche Y-m-d H:i
Klases galima išskirti trijose srityse - politikoje, ekonomikoje ir kultūroje. Aukštesniąją klasę šiuo požiūriu sudaro politinio, finansinio ir kultūrnio elito atstovai. Konkretūs pavyzdžiai: politinis elitas - A. Kubilius, finansinis - B. Lubys, kultūrinis - tarkime, D. Katkus.

Šių trijų sričių elito atstovai turi sukaupę didelį politinį, finansinį ir kultūrinį kapitalą. Kapitalizmo salygomis jie gali vienos rūšies kapitalą paversti kitu: finansinį - politiniu (milijonierius tampa prezidentu), kultūrinį - finansiniu (poetas gauna nacionalinę premiją).

Visi kiti, nepriklausantys elitui ir neturintys politinės, finansinės ar kultūrinės galios (kapitalo), priklauso žemesniosioms klasėms.
 
 
0 # apie darbininku klasekaukas Y-m-d H:i
Tai mechaniska darba tedirbanti zemesniais inkstinktais pasizyminti klase. Gal robotizavus mechanini darba tie 80 - 90 proc zmoniu butu priversti radikaliai pasikeisti? Ar kiltu i revoliucija 'pries kygu skaityma'? xD
 
 
0 # pinciuikaukas Y-m-d H:i
O tu save laikai lygiu su profke baigusiu ir tuo patenkintu juodadarbiu?
 
 
0 # svieto lygintojams apie gamtos desnikaukas Y-m-d H:i
'Kai prastuomine ima samprotauti, viskas prarasta' - Volteras.
 
 
0 # >ZygeivisVadas Y-m-d H:i
Nera galimybes.
 
 
0 # Anarchistai-kom unistaiAnarchistai-komunistai Y-m-d H:i
Bomžui komunistui (anarchistui), kuris dėl menko intelekto ar nenoro, nemokėjimo dirbti, paneigdamas visus mokslus įrodančius, kad jis yra durnas dėl to, kad toks gimė ir gėrė bet nesimokė, (todėl jam sunku ir suvokti kad yra tokie mokslai apie genetiką, nes jis durnas yra kaip bezdžionė) jis paneigia seniai žinomus atradimus, istorija žmonijos, kad kai kas geriau dirba, kai kas blogiau, todėl pradeda rėkt kitiems bomžams (proletariatui) kad visi mes nuskriausti, visi lygūs, kaltas kapitalizmas.

Kairieji tinginiai kaltina dėl savo nesėkmių dešiniuosius kapitalistus. Nematau didelio skirtumo tarp vienų ir kitų (tolimos kairės ir tolimos dešinės). Abi grupės yra paranojikai, ieško priešų, kaltina kitus, bet ne save. Tai natūralu, kuomet žmogus yra nuskriaustas gyvenimo, galvoja, kad kažkas iš jo atėmė maistą, darbą, tai reikia imti šautuvą, kirvį ir daryt revoliuciją. Prismaugti kapitalistus ir tapti turtingu, išsidalint turtą ir statyt komunizmą.

Koks skirtumas tarp kraštutinumo kairiojo ir dešiniojio? JOKIO. Abi grupės veda į niekur. Paranojikai turi suprasti, kad geriausias kelias yra diplomatija ir susitarimas, o ne kraštutinumai.

Komunistų ir anarchistų nėra daug (procentaliai jie tikrai nesudaro daugumos). Žinoma, kad darbininkų yra dauguma, todėl kuo tamsesnės visuomenė, tuo didesnė galimybė revoliucijai. Komunistų ir anarchistų pažadais viliojami buki darbininkai bėgs į kovą, tačiau pralaimės, nes nuo to, kad jie nusimeta menamas grandines, nepagerės gyvenimas.

Yra rasės, yra intelekto skirtumai, yra istorija skirtinga. Tą reik išmokt priimt, o anarchistui komunistui mesti narkotikus, alkoholį vartoti, paskaityti apie skirtingas tautas, skirtumus, kodėl vieni dirba daug geriau už kitus, kodėl pasiekia skirtingų dalykų, o ne galvoti, kad darbininkai yra visur vienodi. Tai mitas. Nacionalizmas čia visai ne prie ko, ir tikrai Europos Sąjungoje nacionalizmas ne propoguojamas.

Jeigu kvailam anarchistui ar komunistui norisi ieškoti kaltų dėl savo bukumo, tai jis ras - pas kapitalistus.

Tai kažkas pastatė fabriką, kažkas sugalvojo man mokėti mažą algą, kažkas atėmė galimybę užsidirbti, gyventi gerai - dėl mistinių priežasčių aš likau bomžu, ne konkurencingu padaru, kuris nenori pripažinti individų skirtumų, konkurencijos, išlikimo ir prisitaikymo būtinybės. Esu vargšas anarchistas, išmestas iš gyvenimo, bandantis surasti kaltus dėl mano problemų, sakantis, kad nacionalistai-f ašistai kalti, kapitalizmas kaltas, nenorintis pažiūrėti į veidrodį, ten rasti problemų sukėlėją. Kaltas - kažkas, bet ne aš.
 
 
0 # Anarchistai-kom unistaiAnarchistai-komunistai Y-m-d H:i
Kiek esu tinkamas fabriko vadovavimui? Kiek esu tinkamas turėti daug pinigų? Bet juk anarchistais-ko munistas irgi nori gyventi kaip tas niekšas kapitalistas. anarchistas-kom unistas tik įsivaizduoja, kad jie kovotojai už žmoniją, už darbininkus, iš tikrųjų jie nori nematyti sėkmingesnių už save, savo niekingą gyvenimą jie nori ne ištaisyti, o padaryti kitų gyvenimus tokius pat niekingus, todėl visi būtų lygūs apgailėtini ir niekingi. Nebeliktų pavydo, anarchistas-kom unistas galėtų kiaurą dieną rukyti žolę, heroiną, leistis narkotikus, kaip ir nebeliktų prasmės gyvenime - visi nevykėliai ir narkomanai, bomžai ir nevalyvos valkatos. Valkatyne būtų sunku surasti kažką, kuris yra priešas dėl mano nesėkmių. Ju visi mes valkatos ir narkomanai, tik įdomu, prieš ką tada kovotų anarchistai-kom unistai?
 
 
0 # +'suikaukas Y-m-d H:i
1) as ne inteligentas - siais nihilizmo laikas identitetas yra kvailyste; 2) nu gerai, patlaiziaukit tiems intelekto nesuzalotiems veidams - nes kitaip sukelti revoliucija butu be sansu xD
 
 
0 # +'suikaukas Y-m-d H:i
Is tu paciu kaip ir tu. Todel as juos pazistu ir zinau ka sakau. Apie meile mamai ir tevui, tai... ar tai anarchistiska? xD Mes is viso turetumem is auksto ziureti i tas homo sovieticus kartas. Tam, kad mes greiciau kistume. Vergiskos kartos neturi ateities.
 
 
0 # +'suikaukas Y-m-d H:i
Na as galiu pastikslint: darbininku klases egzistavimas yra naturalus. Juk reikia, kad kazkas dirbtu gamyklose, vairuotu autobusus, kastu griovius ir pan. Tad jie pagarbos nusipelno. Tik gaila, kad jie daznai save pervertina, o ypac - kad kazka nuvertina.
 
 
0 # +'suikaukas Y-m-d H:i
Pagalvok logiskai - jeigu statybininkas pvz skaitytu knygas, pradetu mastyti ir igautu valios, tai gal praregetu, kad kasdamas griovi svaisto savo laika? Argi ne kvaila pasirinkti juodadarbio profesija, bei gyvent kaip idiotas (pvz tokie dalykai kaip yvos - 'achujienai, ciotkai' ir pan.)? Supranti apie ka as? Kodel pats negyveni kaip jie?
 
 
0 # p.s.kaukas Y-m-d H:i
Sorry uz daug komentaru - rasau is telefono, tad galiu parasyt tik sms ilgio komentara. Ir sorry uz zalingus komentarus,jei ka - tiesiog destau is savo galvos ir tiek ;-)
 
 
+1 # ...+ Y-m-d H:i
1. Keblus reikalas su tuo vergiškumu. Jei vergiškumo požymiais laikysim, pavyzdžiui, stereotipinį mąstymą, baimę turėti (net ne reikšti, o tik turėti) savo nuomonę, nesutampančią su vyriausybės ir masmedijos peršama nuomone, ir pomėgį stuksenti ant savo kaimynų į represines valstybės struktūras, tuomet "laisvieji" vakariečiai kone kievieną iš mūsų "homo sovieticus" galėtų pamokyti vergiškumo. Iš kitos pusės, jeigu nevergiškumas - tai mokėjimas ragais ir nagais pakariauti už kiekvieną skatiką, tada visiškai sutinku, jie daug mažesni vergai nei mes.

2. Ar tai darbininkai save pervertina?:-)

3. Dieve mano, aš pažįstu daug inteligentų, kurie knygų neskaito:-). O taip pat tokių, kurie, tiesa, knygas skaito, bet, pasižiūrėjus į (neigiamus) to skaitymo rezultatus, geriau jau neskaitytų.

4. Visi negali tapti marketingistais , kurių ir be to pilnos pakampės. Praradusi du trečdalius savo literatų, žurnalistų, vadybininkų ar marketingistų, Lietuva, galima sakyti, neprarastų nieko. O griovį kažkas turės iškasti bet kuriuo atveju.
 
 
0 # +'suikaukas Y-m-d H:i
Nu krc. Vnz ka as matau, tai darbininku klase gali buti daugiau/maziau gera/bloga ir tiek. Gal snykus butinybei dirbt mechanini/primi tyvu darba, gal ir nebeliktu mechanines/prim ityvios klases? Gal taip ateitu radikalus pokyciai? Nu vnz :-)
 
 
0 # redakcija uzminuotaui ui ui Y-m-d H:i
slepkites visi,fasistai puola....
 
 
0 # ATS: Peter Gelderloos. Fašistai yra valstybės įrankiaiTrololo Y-m-d H:i
Kai kurie punktai visiškai nesiderina su pačiu tekstu.
Ruandoje Hutu ir Indijos indusų fašizmas neturi nieko bendro su baltosios rasės grynumu.
Eilinį kartą anarchistai bando įkąsti, neturėdami dantų :D