Sergej Marusin. Prisimenant anarchistą Tolstojų
teorija

tolstojus_anarchistasMes bijomės užsienio užkariautojų, bet nepastebime, kad nuo gimimo esame užkariauti valstybės. Argi valstybė ir jos valdininkai nėra užkariautojai, o mes – ne užkariautieji? Valstybė paima nelaisvėn kiekvieną naują žmonių kartą. Ji atima iš mūsų judėjimo laisvę, įpareigoja mus gyventi ir dirbti ten, kur liepia jos įstatymai. Ji prievarta renka iš mūsų mokesčius. Ji auklėja ir moko mus nesivadovaudama savais, o ne mūsų pačių interesais.

 

Bet to jai maža. Ji pasiglemžia mūsų gyvybes, paversdama mus karo prievolininkais – vienu metu ir aukomis, ir žudikais. Be to, ji labai dažnai savivaliauja ir bet kuriuo metu gali pažeisti netgi tą „teisingumą“, kurį ji mums nustatė. Dėl jos „sąžiningumo“ ir „saugumo“ niekas negali būti tikras. Nuo jos mus išlaisvina tik mirtis.

 

„Bet kaipgi be jos? O jei plėšikai užpuls, kas jus apgins?“ – paklausite jūs. Bet valstybė ir yra pati tikriausia ir pati didžiausia plėšikė. Tik jos plėšikavimai vadinami mokesčiais (arba atskaitymais į valstybės biudžetą, priverstiniais kyšiais, konfiskacijomis), o žmogžudystės – aukščiausiomis mirties bausmėmis (arba darbo jėgos nuostoliais).

 

Privatus asmuo, plėšiantis ir žudantis, atrodo mažiau žiaurus nei valdininkas, plėšiantis ir žudantis vykdydamas tarnybines pareigas. Plėšikas, kad ir kaip būtų žiauru, veikia savo valia, juk jis žmogus, o ne mašina. O valdininkas savo pareigas vykdo negailestingai, be to, turi kur kas daugiau techninių ir kitokių resursų, skirtų plėšti ir žudyti, nei atskiras asmuo. Nuo žmogaus dar galima apsiginti, bet kaip gintis nuo valdininko, jeigu jo rankose jau nebe individualūs kovos įrankiai, o valstybės galia?

 

„Valstybė su savo agentais yra didžiausi ir labiausiai paplitę nusikaltėliai: panieka sąžinei ir Dievo įsakymams, moralinis liaudies tvirkinimas, melas, šmeižtas, stabų garbinimas, vagystės, plėšimai; įvairūs suvaržymai, smurtas ir kankinimai, žudymai, karai ir rengimasis kariauti – visa tai būtini valstybė veiksmai.“ (L. N. Tolstojus).

 

Iš viso to, į ką mane įvelia valstybė, sąžinei ir Dievui labiausiai bjaurus žudymas. Aš – potencialus žmogžudys, nes esu valstybės karo prievolininkas.

 

Tegul valdytojai eina patys žudyti ir plėšti, jeigu jiems kas nepatinka, jeigu jiems norisi ką nors žudyti ir plėšti. Bet jie liks savo kabinetuose ir pataluose, o kariauti pasiųs vergus. Nė vienas plėšikas su, nekreipdamas dėmesio į mano jausmus ir mintis, neatsiklausęs mano sutikimo, nepadarys manęs plėšimo bendrininku, o valdininkai – padaro. Todėl, kad aš jų pavaldinys. Jie mano galintys bet kuriuo metu pareikalauti, kad aš nekęsčiau ir žudyčiau žmones, gyvenančius Čėčėnijoje ar kur nors Afganistane, žmones, kurių niekada nemačiau, kurie nepadarė man nieko bloga.

 

Valstybė gyvuoja remdamasi prievarta. O ši prievarta savo ruožtu remiasi melu, ir valstybė atidžiai seka, kad šis melas plistų, ypač tarp kariškių. Pirmoji sąlyga – tikslinga patriotizmo propaganda.

 

Patriotizmas – ypatinga meilė savo tautai, atmetant kitas tautas, – yra tautinis egoizmas. Jis panašus į egoistišką savimeilę, tik žiauresnis visiems tiems, kurie jam nepritaria.

 

„Būtų galima susigėsti ką nors atėmus iš kito žmogaus savo naudai, bet žmonės be sąžinės graužaties plėšia ir muša vieni kitus ir laiko tai netgi savo pareiga; o jei paliečiami jų tautiniai, patriotiniai jausmai, tai jie ne tik plėšia ir muša, bet ir žudo vienas kitą be jokios sąžinės.“ (L. N. Tolstojus)

 

Daugeliui nepatinka buržuazinė tvarka. Bolševikai Rusijoje įvykdė sukrečiantį eksperimentą keisdami ją socializmu. Jų džiugūs komunistiniai tikslai, atrodytų, patikrinti išsamiais teoriniais tyrimais, visgi buvo susiję su valstybės stiprėjimu, dar didesniu nei kapitalizme. Valstybei buvo skiriamas svarbiausias, nors ir laikinas vaidmuo – iki „galutinės“ komunizmo pergalės...

 

Komunizmas neatėjo. Socializmas, kaip totalus gyvenimo suvalstybinimas, neišlaikė gyvenimo išbandymo. Ar išlaikys tokį bandymą kapitalizmas? Kažin. Juk socializmo žlugimas rodo, kad toks pat likimas laukia ir kapitalizmo, nes vieno ir kito esmė ta pati, skiriasi tik formos.

 

„Toks socializmas, kokį rekomenduoja Marxas, yra tik despotizmo perkėlimas iš kapitalizmo.“ (L. N. Tolstojus). Vieni savo privačius interesus paverčia valstybiniais, o kiti – valstybę savo privačiu interesu. Ikonų rėmai skirtingi, o šventasis ir ten, ir čia – tas pats: valstybinė valdžia.

 

„Valstybės pripažinimas kaip kažko nepriklausomo nuo žmonių valios, iš anksto nulemto ir neišvengiamo tapo bendru mūsų prietaru. Buvo daug žiaurių ir pražūtingų prietarų, bet nebuvo žiauresnio ir pražūtingesnio nei šitas. Egzistuoja kalbinis ryšys, pavyzdžiui, rusų su rusais, kokioje valstybėje jie begyventų. Yra papročių bendrumas, jungiantis žmones, gyvenančius vienoje teritorijoje. Bet nei viena, nei kita neturi nieko bendra su valstybe. Žmones patys save įtikinėja, kad dirbtinis, valstybinės valdžios sukurtas ir išlaikomas jų suvienijimas yra būtina jų gyvenimo sąlyga, nors tas suvienijimas yra tik prievarta, materialiai naudinga tiems, kas prievartauja; pavaldiniai gi kenčia didžiulius materialinius nuostolius: mokesčius, karus, išnaudojimą, prievartavimą, užslėptą ir atvirą plėšimą. Ir jau tikrai niekam nenaudinga dvasiškai, kad valstybė platina pasipūtimą, garbės troškimą, neapykantą, tautinę ir pilietinę nesantaiką, smurto pateisinimą.“ (L. N. Tolstojus).

 

Negalima įsprausti gyvenimo į parlamento įstatymų rėmus, todėl mums reikia sąmoningai atsisakyti valstybės. O gal gyvenimas pats pasirūpins jos žūtimi, ir tada valstybinių ryšių suirimas taps mums „pasaulio pabaiga“; kalbant Biblijos žodžiais, žmonės bus nusiminę ir paskendę nežinioje, jie dus iš baimės ir negandų šešėlio.

 

Valstybė numirs tada, kai iš jos ištrūks ant savo pečių ją laikantys pavaldiniai, suvokę žmogaus valdžios žmogui nesąžiningumą ir žalą. Karalių spektaklyje vaidina asmuo, kuriam paskyrė šį vaidmenį, bet be jį supančių statistų šis vaidmuo neįmanomas..

 

„Karalius yra karalius tik dėl to, kad kiti į jį žiūri kaip pavaldiniai. Tuo tarpu pavaldiniai galvoja, kad yra pavaldiniai, nes jis – karalius.“ (L. N. Tolstojus)

 

„Valstybė pradės merdėti tada, kai žmonės iš apačios ims nebedalyvauti jos mele ir prievartoje nebemokėdami mokesčių, nebetarnaudami kariuomenėje, nebepripažindami valdžios teisėtumo.“ (L. N. Tolstojus)

 

Skelbkime boikotą valstybei! Nebendradarbiaukime su ja ir jai nepakluskime!

 

„Novyj svet“, Piterio anarchistų laikraštis, Nr. 63, 2005 m. rugsėjis

http://a-pesni.golosa.info vertė E. Balčiūnas

2011 07 10

 

Komentarai  

 
0 # Klausimas trintukamsmažylis Y-m-d H:i
Kodėl ištrynėt paskutinį Žygeivio komentarą? Kas ten tokio blogo? O gal Žygeivis blogio įsikūnijimas, kurį reikia trinti?
 
 
0 # Beje straipsnis gerasmazylis Y-m-d H:i
Beje straipsnis geras ir į temą.
 
 
0 # .Upe Y-m-d H:i
Žygeivis: "Beje, įdomu ar kas nors gali pateikti kažkokį konkretesnį apibrėžimą (su realiais, pakankamai aiškiai nustatomais, kriterijais), kas apskritai yra anarchija (kaip ideologija) ir ką galima laikyti anarchistu?"
_______________ _______________ _______________ _______________ _

Одно ключевое слово – «Утопия». (...) Утопия – это мечта, стремление изменить мир, сделать его человечнее, попытаться взять свою судьбу в свои руки. Анархист – это, прежде всего, «человек мечтающий», а не «хомо экономикус» либералов и марксистов и даже не «хомо сапиенс». Радикальный антиутопизм – это главная катастрофа современного человека, чересчур конформистского и прагматичного, бескрыло расчётливого и пошло суетливого.
-----
И всё же, – давайте посмотрим: к каким сторонам бездонной и бесконечной человеческой натуры апеллируют различные мировоззрения и идейные течения? Какие люди собираются под их знамёна и взращиваются? Националисты и патриоты апеллируют в человеке – к стадности, зверству, нетерпимости, ксенофобии, коллективному эгоизму. Либералы – к холодному расчёту, бухгалтерскому рассудку, высчитывающему выгоды и потери. Анархизм же стремится пробудить в человеке человека – личное, бунтарское, чувство собственного достоинства, взаимопомощи, солидарности, творчества. И этим анархизм привлекает людей, и это раскрывает в них, неся в себе мощный заряд энергии и подлинности: радикализм, романтизм, революционность . Он взывает к совести – в самом бессовестном, к личности – в самом безликом, к свободе – в самом несвободном человеке, вытаскивая это из людей, соединяя единомышленнико в, противостоя Апокалипсису.

Собрать расколотый мир воедино, поднять человека с колен, помочь ему обрести свободу, полноту и подлинность жизни, стать человечнее, выйти из космического одиночества, ответить на всеобъемлющий Вызов современности всеобъемлющим утопическим Ответом, утверждающим свободу и как Цель, и как средство, и как Путь, противопоставля ющим сущностный Диалог и нетерпимости фашистов, и терпимости либералов. Разве эта Утопия не прекрасна? И разве этот идеал не достоин того, чтобы ради него жить и, может быть, умереть?

Автор: Петр Рябов

http://bakunista.nadir.org/index.php?option=com_content&task=view&id=449&Itemid=1
 
 
0 # Go WestUpe Y-m-d H:i
Dar man įdomu, ar Žygeivis pats tiki tuo ką rašo?
Dar pasakys, kad R.Rocker'į mokė sovietinė sistema...
P.Riabov mokslininkas. Jis kaip Žiulis Vernas - "gyvena visur" :-)

Visose šalyse nacionalizmas panašus. Aš išvis negyvenau sovietinėj sistemoj, bet puikiai pažįstu Vakarų nacionalizmą. Riabov'as rašo kaip vakarietis.

---------------------------------------------------------------
Žygeivi, ar žinai, kad, jei ateitum pas mane į namus, ir pavadintum mane negražiai, būtum tuoj pat išspirtas lauk. Ar supranti? Tai kodėl skundies, kad tave trina?
Anarchija gi tvarkos motina.
 
 
0 # Upei+ Y-m-d H:i
"Manau, diskutuot verta net su serijiniais žmogžudžiais."
Patarčiau net minčių tokių neturėti. Ir tai ne vien mano ar kieno kito asmeninė nuomonė.

P.S. Žygeiviai ir kitokie slavikai patenka į tą pačią kategoriją.
 
 
0 # Užpisa fundamentalizma s ir žmonių demonizavimasmažylis Y-m-d H:i
Visai gera svetainė anarchija.lt, bet kartais užpisa čia pasireiškiančiu ,,true anarchistų'' kategoriški pareiškimai - dogmos ir kitų demonizavimas.
Paskaičius jo komentarus - faktas kaip blynas, kad Žygeivis rasistas, beveik nacistas ir kitoks pypistas, bet teigti kad jis naikintinas - tai užimti simetrinę poziciją ir įsivelti į amžiną konfrontaciją.

Kaip sako mano draugelis: ,,nuu - bendrauti reikia''.
 
 
0 # O apie Tolstoju8494846 Y-m-d H:i
Tolstoju šaunuolis, bet... Kodėl ir neverst paties Tolstojaus raštų? Čia kažkoks citatų kratinys.. žodžiu šūdas.
 
 
0 # >FašistinisTrolyte Y-m-d H:i
"Aiškus fašistinis mąstymas pas tamstą.
Taip, pas mane fašistinis mąstymas. Nušaukit mane.

"Su nusikalteliais ir kitais pasimetusiais žmonėm ne diskutuoti, o juos bausti ir nuo jų atsiriboti, kad jie dar giliau pasinertų į savo pamišimą. Tai kur taip einam?"
Einam į visišką nušvitimą. "Jeigu savo kelyje sutikai Budą, užmušk jį". Atsisakyk savo savo dogmų. Nebausk savo mintyse - ir nusikaltimų sumažės.

"Iš savo patirties galių pasakyt, kad labai daug duoda šiltas, nuoširdus ir malonus pokalbis."
Bloga tavo patirtis. Malonė skiriama žemiau stovintiems. Tave "išpirktų" greitai. Bet ką tu gali pasakyt nuoširdžiai, jei nori bausti?
 
 
0 # PliusuiUpe Y-m-d H:i
O kaip atsiranda nusikaltėliai, jei visi žmonės vienodai gimsta? Kas juos paverčia nusikaltėliais?
 
 
0 # Skirta pliusuimažylis Y-m-d H:i
Nusikaltimas - tai reliatyvi sąvoką. Veiksmas vienų traktuojamas kaip nusikaltimas kitiems yra žygdarbis. Vagis vogdamas iš kitų dažnai yra maitintojas savo šeimai. Beje žmogus gali vieną dieną atlikti nusikaltimą, o kitą dieną žygdarbį. Kas jis tada nusikaltėlis ar dydvyris?

Beje ,,nusikalstamas genetinis defektyvumas'' - tai čia jau superfašistiška i nuskambėjo.
 
 
0 # Skirta pliusuimazylis Y-m-d H:i
Pliuse, daug tauzyji apie tai kaip genai gali lemti nusikalstamą elgesį, bet nepateiki jokių logiškai reikšmingų pavyzdžių. Dauno liga ar hemofilija su nusikaltimais lyg ir tiesioginio sąryšio neturi. Kaip kad ir baisūs virusiniai susirgimai ar bakteriniai susirgimai.
Genetika tiesiogiai lemia tam tikras biologines organizmo savybes, o šios gali įtakoti žmogaus elgesį, kuris vienu atveju gali būti vertinamas kaip nusikaltimas, o kitu kaip žygdarbis. Pavyzdžiui arabų teroristai nužudo niekuo dėtus Izraelio sportininkus ir prasideda konstruktyvios derybos dėl Palestinos nepriklausomybė s. Vieniems teroristai žmogžudžiai, o palestiniečiam didvyriai.
 
 
0 # Skirta pliusuimažylis Y-m-d H:i
1) Jei plačiau domėtumeisi seksologija žinotum, kad seksualinį potraukį vaikams jaučia ženkli dalis žmonių, bet pakankamai retai šis potraukis virsta seksualiniu veiksmu, o juo labiau seksualine prievarta vaiko atžvilgiu.
2) Kai kalbama apie teroristus reikėtų atkreipti dėmesį į žodį teroristai, o jų tautybė antraeilis dalykas. Tai vat teroristai turi šiek tiek didesnį poreikį smurtauti - gal net genetiškai įgimtą. O tavo nusipezėjimas apie palestiniečių ar kažko kito tautinę nusikalstama genezę parodo, kad pripažįsti socialinio darvinizmo teoriją kaip teisingą.
3) Net Jonaitis žmonių grupei, kuri mano, kad daugelis dabartiniu merginų savo elgesiu ir apranga skatina paleistuvystę, yra šioks toks didvyris ir tam tikras kankinys, bet ne tame esmė.

Esmė tame, kad nusikaltimas yra žmogaus poelgis darantis žalą kitiems žmonėms, bet tuo pat metu šis poelgis dar kitai žmonių grupei gali būti malonus ir/arba naudingas. Žinoma tokios žmonių grupės gali ir nebūti. Tai ir yra nusikaltimo reliatyvizmo esmė.