Mes ir 1956 m. Vengrijos sukilimas
istorija

vengrija 0       1956-ųjų spalį ir lapkritį Vengrijoje įvyko galingiausias antitotalitarinis sukilimas iš visų tų, kurie vyko Rytų bloke iki 1989-ųjų. 1956 spalio 23-ąją Budapešte įvyko demonstracija, kurioje dalyvavo dešimtys tūkstančių žmonių. Demonstracija peraugo į liaudies sukilimą. Netrukus maištas išplito po visą šalį.

 

Sukilime dalyvavo platūs Vengrijos gyventojų sluoksniai, o pirmiausia – darbininkų klasė. Vengras slapyvardžiu Pannonikus ultrakairiame prancūzų žurnale „Socializmas ir barbarystė“ rašė: „Jauni 18-30 metų darbininkai įmonėse buvo aktyviausias revoliucinis elementas. Jie kur kas mažiau nei kiti rėmė siaubingą slopinimą, prievartos ir teroro atmosferą, kuri viešpatavo įmonėse...“ Miestuose ir įmonėse steigėsi nauji valdžios organai – revoliuciniai ir nacionaliniai komitetai bei darbininkų tarybos. Vengrų dirbantieji nepamiršo privatininkų kapitalizmo ir nenorėjo senos tvarkos sugrįžimo. Antikomunistai, susitelkę apie kardinolą Midsentį, buvo mažumoje ir nesiryžo atvirai reikšti savo revanšistinių siekių.

 

Į Budapeštą įžengė sovietų armija. Mieste prasidėjo gatvių mūšiai. Budapešto įmonėse susikūrė darbininkų komitetai, perėmę įmonių kontrolę. Kelioms dienoms kariuomenė pasitraukė iš miesto. Visgi lapkričio 4 dieną sovietų armija užgrobė Vengrijos sostinę ir valdžion pasodino prosovietinę vyriausybę, vadovaujamą J. Kadaro.

 

Tačiau Vengrijos revoliucijos istorija tuo nesibaigė. Lapkričio 14-ąją buvo įkurta Centrinė Didžiojo Budapešto darbininkų taryba, kuri sutelkė praktiškai visų miesto įmonių delegatus ir kitų miestų atstovus. Darbininkų tarybos buvo sugalvotos kaip tikrai demokratiškos institucijos. „Vengrų dirbantiesiems ir jų delegatams svarbiausias tarybų aspektas buvo jų demokratiškas funkcionavimas. Tarp delegatų ir visos darbininkų klasės buvo palaikomi glaudūs ryšiai. Delegatai buvo renkami tik darbininkų reikalavimams įgyvendinti. Galima pažymėti, kad darbininkai dažnai perrinkdavo delegatus, kurie pažeisdavo savo mandatą. Darbininkai nemėgo delegatų, kurie pasiskirdavo sau per didelius įgaliojimus“, – pastebėjo įvykių liudininkas Billas Lomaxas. Svetimšalių okupacijos sąlygomis darbininkai pajėgė organizuoti visuotinį streiką.

 

Karinė SSRS biurokratijos pergalė virto žiauriu pralaimėjimu ideologinėje kovoje. „Vengrų revoliucija sugriauna didžiausią visoje istorijoje melą – biurokratinio režimo vaizdavimą socialistiniu, be to, griauna jį ne teorinėmis diskusijomis, o ginkluoto sukilimo ugnimi“, – žurnale „Socializmas ir barbarybė“ rašė antiautoritarinis marksistas Kornelijus Kastoriadis. „Marksizmo, socializmo ir proletarinės revoliucijos vėliavos uzurpavimas iš totalitarinių išnaudotojų pusės nuo šiol plačiosioms dirbančiųjų masėms atrodo kaip nepakenčiamas įžeidimas. Net mažiausiai informuotiems tapo aišku, kad stalinistai yra tokie pat darbininkų klasės atstovai, kaip prižiūrėtojai katorgininkams“.

 

Žinoma, yra už ką kritikuoti Vengrijos darbininkų tarybas. Pavyzdžiui, jos pasisakė už valdžios padalijimą tarp tarybų, vyriausybės ir parlamento, tad tokia dvivaldystė neišvengiamai būtų pasibaigusi nauju susidūrimu. Vengrų sukilėlių nacionalizmas buvo reakcija į sovietų imperijos valdžią, primetusią Vengrijos žmonėms stalinistinį režimą, kita vertus,, daugelis didžiųjų revoliucijų, pradedant Reformacijos epocha XVI amžiuje, praėjo kelią nuo nacionalinio išsivadavimo judėjimo iki pasaulinės revoliucijos idėjos. Jeigu darytume prielaidą, kad antibiurokratinė Vengrijos darbininkų tarybų revoliucija būtų išplitusi po kitas Rytų Europos šalis, o paskui ir Sovietų Sąjungoje bei Vakarų šalyse, tai visos vengrų nacionalistų viltys apie grįžimą prie senosios santvarkos būtų išnykusios kaip purvina bala, pūstelėjus pavasario vėjui.

 

vengrija

 

1956-ų Vengrijos įvykiai – tai savotiškas lakmuso popierėlis, leidžiantis nustatyti pašnekovo politines pozicijas. Sovietų propaganda paskelbė tuos įvykius fašistiniu maištu, ir daugelis sovietinio pavyzdžio „realaus socializmo“ šalininkų iki pat šiol tebegina šią versiją. Antikomunistų nuomone, vengrai bandė restauruoti buržuazinę demokratiją. Daugeliui šiuolaikinių nacionalpatriotų – tai antirusiškas, nacionalistinis nepaklusnių vasalų maištas.

 

Šiuolaikinėje Vengrijoje 1956-ųjų įvykiai yra pateikiami tik kaip nacionalinis išsilaisvinimo sukilimas, čia linkstama neprisiminti apie sukilėlių bandymus įtvirtinti tikrą darbininkų tarybų valdžią. Tik nedaugelis šiandien prisimena Vengrijos darbininkų tarybas. Atsiminti, kad vengrų sukilimas buvo nukreiptas prieš SSRS ir partinius biurokratus, o ne prieš socialistinius idealus, nenaudinga nei sovietinio totalitarizmo idėjų paveldėtojams, nei kapitalizmo gynėjams.

 

Galima paklausti, ar verta šiandien prisiminti antiautoritarinio pasipriešinimo Rytų Europoje patirtį, jei jo rezultatu tapo tik perėjimas nuo biurokratinio kapitalizmo (su tam tikromis socialinėmis garantijomis) prie barbariško privatininkų kapitalizmo ir perėjimas nuo netikro imperinio „internacionalizmo“ prie buržuazinio visų atspalvių nacionalizmo?

 

Revoliucionierius Victoras Serge rašė, kad nors 1917 m. Rusijos revoliucija užaugino totalitarizmo želmenis, bet joje augo daug kitokių ūglių. 1956-ųjų Vengrijos revoliucijoje, lenkų „Solidarume“, sovietinių disidentų judėjime lygiai taip pat suvešėjo privatininkų kapitalizmo restauracijos ir kultūrinės degradacijos želmenys. Bandymai biurokratiniam „realiam socializmui“ priešpastatyti dirbančiųjų savivaldos idėjas buvo nesėkmingi. Tad ar mums šiandien reikalinga prisiminti tuos nevykusius bandymus?

 

Vienas iš mūsų laikų paradoksų, kad nusivylimas kapitalizmo restauracijos rezultatais tik sustiprina esamą santvarką. Mes vadovaujamės išankstine nuostata, kad bet koks bandymas pakeisti šį pasaulį neduos nieko gero ir tik atves į valdžią naujus parazitus. Tai įvyko 1917-aisiais, tai pasikartojo 1991-aisiais, nieko kito nebus ir būti negali.

 

Kad atsikratytume šito „bejėgiškumo sindromo“, verta prisiminti, kad revoliucinė epocha – tai laikas, kada „viskas įmanoma“, kada žmonės patys kuria šalies likimą, o ne deda kryželį rinkiminiame biuletenyje šalia vienos iš jam pasiūlytų partijų. Bandymai sukurti visuomenę be klasių ir žmogaus išnaudojimo, remiantis pačių dirbančiųjų sukurtomis tarybomis ir gamyklų komitetais, o ne partine diktatūra, nebuvo sėkmingi. Bet darbininkų tarybų pralaimėjimas 1956 m. Vengrijoje, kaip ir 1936-1937 m. Ispanijoje, nebuvo gėdingas.

 

Nėra gėdinga pralaimėti nelygią kovą. Prisiminimai apie paternalistinę sovietų valstybę, kurią sunaikino patys valdantieji sluoksniai abejingai stebint dirbantiesiems, nepajėgia įkvėpti žmonių kovai prieš kapitalizmą. Ar ne laikas prisiminti 1956 m. Vengrijos darbininkų tarybų, Rusijos 1905 m. ir 1917 m., Ispanijos 1936-1937 m. patirtį ir nebelaukti, kol pasirodys „kieti vyrukai“ ir už mus imsis spręsti mūsų pačių problemas?

 

http://andron-s.livejournal.com vertė E.B.

2010 10 27 

 

 

Komentarai  

 
0 # ...+ Y-m-d H:i
"Menkai tu, brolau, vengrus pažįsti" (šauniojo kareivio Šveiko draugas pionierius Vodička).
Gana įdomi diskusija rusiško originalo komentaruose. Įdomi kitokia nuomonė besidomintiems tais įvykiais: http://haspar-arnery.livejournal.com/210682.html.
Šiaip manau, kad visiems norintiems suprasti Vengrijos sukilimą visiškai nereikia žinoti nei apie antiautoritarin į marksizmą, nei apie Kornelijų Kastoriadį. Jiems reikia žinoti apie Ferencą Szalasį ir nilašizmą. Tada juos mažiau stebins faktas, kad šiuolaikinėje Vengrijoje nėra jokio antiautoritarin io marksizmo, užtat yra labai populiarus ir turbūt daug kam girdėtas Jobbikas. Įkurtas 1956 sukilimo veterano, jei ką.
 
 
0 # Szalasi-I+ Y-m-d H:i
Напротив, большее влияние приобрела "Партия национальной воли", основанная в 1935 году Ференцем Салаши, которая после нескольких переименований в конце концов стала называть себя, по ее символу, "Партией скрещенных стрел". (Этот символ венгерские фашисты и национал-социал исты начали применять вместо первоначальной свастики, когда венгерское правительство запретило ношение свастики, как эмблемы иностранного государства.) Салаши, офицер действительной службы, вначале симпатизировавш ий Гембешу, сумел объединить различные небольшие фашистские и
национал-социалистские партии. К ним относились Национал-социал истская партия сельскохозястве нных и промышленных рабочих Золтана Мешкоша, Венгерская национал-социал истская народная партия графа Александра Фештетица и Национал-социал истская партия графа Фиделя Палфи. В отличие от этих группировок, называвших себя народными или рабочими партиями, но состоявших главным образом из представителей венгерского мелкого дворянства, чиновников, офицерского корпуса и интеллигенции, "Скрещенные стрелы" Салаши сумели получить также весьма заметную поддержку части рабочих и мелких крестьян.
По данным самой партии, в 1937 году 17% ее членов были офицеры, 13% - крестьяне и не менее 41% - рабочие. И в самом деле, как видно из новых исследований, на парламентских выборах 28 мая 1939 года "Скрещенные стрелы" достигли особенно больших успехов в предместьях Будапешта, населенных преимущественно рабочими, и в других промышленных и горнодобывающих центрах страны - за счет социал-демократ ов и Партии мелких сельских хозяев. После этих выборов "Скрещенные стрелы", получив 18% поданных голосов и 49 мест, стали второй политической силой после правящей партии, получившей, впрочем, 70% голосов и 183 места. В предместьях Будапешта "Скрещенные стрелы" получили 41,7% голосов, тогда как правящая партия только 27,5%,социал-де мократы - 17,1% (лишь 5 мест во всей Венгрии) и Христианская партия - 6,9%. Таким образом, партия "Скрещенные стрелы", насчитывавшая в 1939 году 250 000 членов, имела массовую базу, поскольку ее сторонники и избиратели происходили из всех слоев населения, и в особенности из промышленных и сельскохозяйств енных рабочих.
Несмотря на заметные успехи на выборах, "Скрещенные стрелы" были не только не допущены в правительство, но подвергнуты строгим преследованиям. Сам Салаши был приговорен к длительному тюремному заключению за то, что он открыто заподозрил жену Хорти в еврейском происхождении, что, по-видимому, считалось в Венгрии оскорблением. Конечно, это было лишь предлогом, чтобы не допустить к власти его партию. Лишь в 1940 году под давлением Германии Салаши был освобожден из заключения.
Между тем Венгрия еще теснее сблизилась с "третьим рейхом". Эта политика, отнюдь не вызывавшая в Венгрии общего одобрения, на первых порах, казалось, окупалась. В 1939 году Венгрия получила часть Чехословакии; в 1940 году ей удалось, при недвусмысленном одобрении Германии, стремившейся еще теснее привязать к себе Венгрию, вернуть себе области, отошедшие в 1920 году к Румынии. Эти успехи, завершившиеся аннексией югославских территорий после немецкого нападения на эту страну весной 1941 года, побудили венгерское правительство вступить в войну с Советским Союзом на стороне Германии. После свержения Муссолини Хорти пытался начать мирные переговоры с союзниками. Но немцы его опередили и оккупировали страну; вслед за тем гестапо и СС под руководством Эйхмана приступили к депортации венгерских евреев в Освенцим.
После свержения Хорти, заключившего в октябре 1944 года перемирие с Советским Союзом, немцы посадили Салаши на его место в качестве главы правительства. Члены его партии приняли участие в уничтожении венгерских евреев и в обороне страны против наступавшей Красной Армии. Хотя власть Салаши - кратковременная и кровавая - имела скорее характер простого коллаборационис тского режима, нет сомнения, что "Скрещенные стрелы" были самостоятельной фашистской партией с массовой базой, имевшей весьма значительную поддержку именно в кругах промышленных и сельскохозяйств енных рабочих - тех самых, которым авторитарный режим Хорти, разумеется, всеми средствами не давал прийти к власти.

Вольфганг Випперман. Европейский фашизм в сравнении (1922-1982)
http://lib.ru/POLITOLOG/fascio.txt
 
 
0 # Szalasi-II Pt 1+ Y-m-d H:i
Более 50% активных участников движения Салаши были рабочими; 8% составляли крестьяне и 12% служащие. Велико было количество профессиональны х военных - 17%. Их твердая вера в социальную справедливость не вызывала сомнений.
....
Партия Скрещенных стрел в своей первой избирательной кампании, которая велась в трудных условиях, достигла громкого успеха. Ее поддерживали более 25% населения Венгрии. Что предлагала венграм эта партия? Впечатление производила, прежде всего, личная честность ее вождя. Второе место занимала защита обездоленных классов, поскольку левые оказались бессильными и заключили союз с самыми реакционными элементами венгерского общества. Отличительной чертой венгерских национал-социал истических движений было не только то, что они предлагали программу социальных реформ вплоть до революции левой ориентации в порядке конкуренции с сильными левыми партиями, но и то, что за отсутствием чего-либо подобного на левом фланге, они превратились фактически в главных защитников такой программы.

Однако речь шла не просто о радикальной программе. Салаши хотел создать военно-мистичес кий Орден, а не классическую политическую партию. Двумя ключевыми элементами идеологии «Скрещенных стрел» были социализм и национализм. Салаши писал на эти темы большие теоретические работы и дал движению оригинальную идеологию. Что касается социализма, то особенно примечателен следующий отрывок: «В то время как крестьянский социализм эгоцентричен и наибольшее удовлетворение ему может дать социализация земли, рабочий социализм охватывает все, интересы всего народа, благо всей нации. Рабочий социализм это национал-социал изм... В борьбе хунгаристского движения во имя Родины и Нации рабочий занимает свое истинное место в обществе... главная сила национал-социал истического хунгаристского движения заключается в том, что оно считает равными всех, кто работает ради нации руками или мозгами... Мы отвергаем узкий "классовый" социализм и распространяем его на все слои населения, на всю Нацию». Что же касается национализма, то Салаши не ограничивался типично фашистским требованием создания «Великой Венгрии», а выступал за солидарность национал-социал истических стран, которые должны образовать федерацию. В то время как реакционные элементы вели кампанию за «восстановление территориальной целостности» Венгрии с помощью военных авантюр, Салаши предлагал создать большую Карпато-Дунайск ую федерацию как единственный способ положить конец затянувшемуся спору о границах. В стране, где царила ненависть к румынским соседям, которых обвиняли в захвате Трансильвании, антишовинизм «Скрещенных стрел» доходил до такой степени, что газеты Салаши печатали благожелательны е статьи о Кодряну и румынской «Железной гвардии», к ярости фанатиков из числа венгерских правых.

Фундаментальное сходство с «Железной гвардией» выражалось в религиозной деятельности партии. Салаши был верующим католиком, и католическая мистика оказывала на него большое влияние. С другой стороны, Салаши выступал за полное отделение церкви от государства, против клерикальной монополии в области образования и против вмешательства церковных иерархов в политику. Убедительная позиция партии по этим вопросам позволяла ей рассчитывать на поддержку католиков.

Партия «Скрещенных стрел» имела пирамидальную организационную структуру. Салаши сохранял за собой верховное, так сказать «духовное» руководство, тогда как Калман Хубаи занимался организационным и и политическими вопросами. Было несколько центральных отделов: Совет реконструкции страны, орготдел партии, отдел приема, отдел приема рабочих, отдел пропаганды, отдел социальных проблем и идеологии. Разные социальные группы были представлены Большими советами: Большим рабочим советом и Большим крестьянским советом. Через эти организации партия расширяла сферу своей деятельности. Например, с Советом реконструкции страны, кроме членов партии были связаны 2000 офицеров, инженеров и адвокатов, готовых сотрудничать с партией, если она придет к власти. Поскольку государственным чиновникам и военным было запрещено входить в партию, существовали тайные организации, т.н. «кланы», в которых представители дипломатическог о корпуса, администрации и армии числились не под своими именами, а под кодовыми номерами. По данным Деака, в этих тайных ответвлениях в 1944 году, когда Салаши пришел к власти, насчитывалось 50 000 членов.

Организованной милиции не было, так как правительство запретило «частные армии». Зато стали бурно развиваться национал-социал истические профсоюзы.
 
 
0 # Szalasi-II Pt 2+ Y-m-d H:i
Осенью 1940 года родилось «Хунгаристское национал-социал истическое движение Скрещенных стрел», имевшее 40 депутатов и четверть миллиона членов. Но левое крыло «стрел» оказалось недовольно «поправением» организации и решило доказать свою верность революционной линии, организовав большую забастовку. Она была вызвана тем, что тысячи активистов «Скрещенных стрел» находились в тюрьмах, а сотни рабочих были уволены. Произошли кровавые столкновения. Удар, нанесенный забастовкой, был столь силен - бастовали и почтовые служащие, и профсоюзы трамвайщиков и железнодорожник ов, созданные «Скрещенными стрелами», и сельскохозяйств енные рабочие, и рабочие частных предприятий, - что Телеки, убоявшись революции, был вынужден уступить.

Салаши вышел из тюрьмы и порвал с «правыми фашистами». Осенью 1941 года «Хунгаристское национал-социал истическое движение Скрещенных стрел» перестало существовать. Народная масса и 19 депутатов остались с Салаши. Однако более половины членов партии ушли из активной политики.

Когда военная удача отвернулась от Германии и ее союзников, немцы оккупировали Венгрию, чтобы предупредить ее возможный выход из Оси. Они заставили Хорти сформировать кабинет, намеренный продолжать борьбу. Стаяи, бывший посол в нацистской Германии, получил мандат на формирование правительства, в которое вошли представители правого крыла правительственн ой партии. Ни один портфель не достался партии Скрещенных стрел, к чему Салаши отнесся неодобрительно.

Хорти, когда трудности достигли предела, вознамерился перейти на сторону победителей. Советские войска были уже у границ Венгрии. Но измены удалось избежать. 15 октября 1944 г., когда кризис режима стал очевидным, у «левых фашистов» появилась, наконец, возможность прийти к власти. Чтобы задержать приказы о капитуляции, данные Хорти венгерским войскам, немецкие эсэсовцы взяли штурмом резиденцию Регента, а столицу заняли две венгерские дивизии СС, сформированные при правительстве Стаяи, в которых преобладали члены «Скрещенных стрел». Стратегические пункты в Будапеште и провинциях заняла поспешно сформированная милиция «Нилаш» («Скрещенные стрелы»). Правительство вынуждено было публично отменить свои приказы о капитуляции, и армия, многие офицеры которой были сторонниками Салаши, подчинилась. Левые группы попытались помочь реакционной диктатуре Хорти, но эти попытки были быстро подавлены. Салаши, придя к власти, распустил антифашистские партии, а идеологически близким приказал слиться со своей. Он провозгласил себя «вождем нации» и сформировал правительство из членов «Скрещенных стрел» и представителей других национальных сил, включая венгерских военных и венгерских офицеров СС. Чтобы усилить армию для защиты страны от наступающей Красной армии, которая уже вступила на венгерскую землю, он объявил о создании новых венгерских частей СС и мобилизовал активистов партии в партийную милицию. Салаши хотел осуществить до конца социальную программу партии, несмотря на неблагоприятные условия, что автоматически повлекло за собой начало аграрной реформы. Идеалы союза националистов были воплощены в жизнь в виде договора с хорватским фашистским правительством Анте Павелича и правительством в изгнании румынской Железной гвардии, окопавшимся в Вене. Целью этих договоров было навсегда положить конец территориальным спорам в Дунайском регионе. До самого конца Хунгаристского государства продолжал собираться парламент.

Реальные возможности что-то сделать в Венгрии были малы, так как непрерывное наступление Красной армии все больше ограничивало территорию, на которую простиралась власть правительства Салаши, и в итоге ему пришлось уехать в Германию. В Будапеште немецко-венгерс кий гарнизон, усиленный милицией «нилашистов», оказывал упорное сопротивление, хотя город был окружен. Это была одна из самых жестоких битв Второй мировой войны.

За поражением последовали жесточайшие репрессии. Для салашистов они не были чем-то новым, поскольку их долгие годы притеснял режим Хорти, только на этот раз суровые приговоры быстро приводились в исполнение. Несколько месяцев длились жестокие репрессии и в апреле 1946 года все фашистские вожди, в том числе Салаши, были повешены на берегу Дуная.

Из-за своего революционного характера венгерский фашизм был жертвой постоянных полицейских преследований, организованных правительством, реакционным и в социальном, и в политическом плане. Правительство преследовало движение Салаши гораздо более жестоко, чем это делали в аналогичных обстоятельствах либеральные правительства в других странах Европы.

Дмитрий Жуков. Европейский фашизм у власти.
Iš straipsnių rinkinio: Коммунизм и фашизм. Братья или враги? (2008).
http://kniga-1-kommari.narod.ru/kara_kniga-1.html
 
 
0 # administracijai+ Y-m-d H:i
Atsiprašau už tokios apimties citatas. Jei manote, kad spaminu, galite paprasčiausiai ištrinti. Manau, kad tai susiję su straipsnio tema (deja), o suprantantiems rusiškai gali būti ir šiaip įdomu.
 
 
0 # pliusuien arche Y-m-d H:i
Dėkui už įdomias nuorodas. Pateiksiu ir aš vieną straipsnį, kuriame anarchokomunist as M. Magidas nuginčija tavo cituotą triockistą H. Arnerį.

Автор (троцкист, симпатизирующий СССР) в целом, негативно относится к восстанию. К сожалению, это не могло не сказаться на материале.

http://community.livejournal.com/anarchia_ru/935695.html#cutid1
 
 
0 # vengrijos ivykiaibuda pestas Y-m-d H:i
http://libcom.org/library/hungary-56-andy-anderson

Andy Anderson's pamphlet, written in 1964 and published by Solidarity is invaluable as a guide to the events of the Hungarian uprising of 1956.

The demands for economic and political self-management were common to many revolutions of the past, but were unique in that they occurred in the context of the 'Communist' USSR, and after Stalin's regime had ended.
 
 
0 # pliusui: Y-m-d H:i
šiaip pateikei dėl žydų pogromo vieną šaltinį... jei jia buvo, tų šaltinių turėtų būti daugiau. Tavo siejimas to su iki karo buvusiu fašistiniu judėjimu - man kelia abejonių, nes per kar vengrai tuo susitepė tik menka dalimi bent jau jei palyginsime su Lietuva... O tai kad iki karo pas juos buvo stiprus fašistų judėjimas iš vis nieko nerodo su tuo, kad 1956 fašistai buvo kiek nors ženkliau įtakingi. Šioje versijoje idomiai persipinastalin istų ir dabartinių fašistų propoganda. Nesu istorikas. Mano patirtis nėra didelė gyvenime sutikau kelis 1956 įvykių vengrų emigrantus - jie buvo trockistai (1992-93 metai). taip kad menka mano patirtis visgi verčia tikėti rašinyje išdėstyta versija. Buvau sutikęs ir kelis žmones tarnavusius sovietinėje armijoje 1956 vengrijoje - jie tokių dalykų - apie rasinius pogromus nepasakojo... tai tiek. veltis į ginčus nenoriu. Bet fašistinė 1956 versija atrodo silpnai tai šiandienos fašistėlių propoganda ir tiek.
 
 
0 # evaldui+ Y-m-d H:i
1) Pradėkim nuo to, kad aš viso labo įspėju nedaryti vienos stereotipinės kairiesiems būdingos klaidos: atseit, jei kažkokie žmonės yra ir prieš stalinizmą, ir prieš kapitalizmą, tai jie anarchistai (marksistai, trockistai, ratekomunistai, autonomistai, demokratiniai socialistai, bla bla bla). Skaitykit apie Szalasį, kreipkitės į Murzos jaunimą, kad papasakotų jums apie Codreanu - žodžiu, vaduokitės iš rožinių iliuzijų.
Man pačiam kol kas visiškai neaišku, kas iš tiesų buvo tie revoliuciniai vengrų darbininkai iš 1956 metų. Ir standartinė anarchistų bei trockistų literatūra šiuo klausimu manęs neįtikina. Tik tiek.

2) "per kar vengrai tuo susitepė tik menka dalimi bent jau jei palyginsime su Lietuva"

Tu klysti. Nilašizmas buvo baisus ne tiek savo žodžiais, kiek darbais. Jo antisemitizmo klausimu pasižiūrėk, pavyzdžiui, čia:
http://www.holocaust-history.org/hungarian-photos/
Dar nepamirškim, kad pati apokalipsė Vengrijos žydams prasidėjo tik 1944 rudenį, kai Reichas jau buvo viena koja grabe ir kai visokie lafininkai su banderininkais jau tūkstančiais bėgo nuo jo kaip žiurkės iš skęstančio laivo, rėkdami: "Mes TO nedarėm! Mes ne tokie!". Tad vengrų nacistai pademonstravo retą fanatizmą ir, taip sakant, ištikimybę principams.

3) "tai kad iki karo pas juos buvo stiprus fašistų judėjimas iš vis nieko nerodo su tuo, kad 1956 fašistai buvo kiek nors ženkliau įtakingi"

Neįrodo, tačiau tuo labiau nepaneigia. Kurgi visi tie nacistai pasidėjo? Jų buvo šimtai tūkstančių žmonių, o praėjo vos dešimtmetis. Gerai, tūkstančiai žuvo fronte, kiti tūkstančiai atsidūrė emigracijoje Vakaruose, šimtai pakratė kojomis kartuvėse Vengrijoje. O visi likusieji? Ėmė ir persiauklėjo į internacionalis tus ratekomunistus arba į žydus mylinčius liberalaus kapitalizmo šalininkus? Papasakokit panelei Novodvorskajai, ji patikės.
Dabar prisiminkim, kad 1956 metais sovietinis socializmas Vengrijoje jau buvo daugiau nei pakankamai diskredituotas, o hortistinio kapitalizmo gėrybės ir grožybės dar labai nepakankamai pamirštos. Nilašizmas kaip tik ir turėjo visas reikalingas savybes tam, kad galėtų pateikti save kaip trečiąjį kelią ir tuo užpildyti visuomenėje susidariusį vakuumą. Net jeigu jis jau buvo miręs, tai esant tokioms aplinkybėms 1956 galėjo ir prisikelti iš numirusių. Kas dabar žino.

Tokie reikalai. Tiesiog pamąstymui, nieko daugiau.
 
 
0 # ...+ Y-m-d H:i
Labai kvailas ir marazmatiškas žinomos 1956 "šventosios gyvenimas": http://hungaria.org/hal.php?halid=14&menuid=430; pvz., rimtu veidu tvirtinama, neva:

The same never-supported or substantiated charge of "fascist" is still being used by the same people. It has been expanded to also include "anti-Semitism. " Conveniently ignored was the fact that Hitler had advocated the extermination of all Hungarians,
not just those who were Jewish.

Tačiau vienas biografinis faktas vertas didelio dėmesio:

Ilona Gizella Tóth was born on October 23 in Árpádföld, a part of Budapest, exactly 24 years before Hungary's fight for freedom began. Her mother was a teacher, her father had been executed in 1945 by the Soviets.

"Pasižymėjusio" nilašisto dukra?
 
 
0 # studies in anarchism+ Y-m-d H:i
Gerai, aš irgi siūlau pereiti prie istorinių faktų. Ar Budapešto taryboje buvo bent vienas anarchistas? Ar Budapešto taryba siūlė anarchistinę programą? Kas anarchistiško buvo jos realiai siūlomoje programoje? Ar tai patvirtinama iš skirtingų šaltinių? O jei ne, tai kokiu pagrindu anarchistai stengiasi ją ideologiškai privatizuoti? Na taip, suprantu, kad pseudoreliginės sektos adeptams, pratusiems tikėti, neva kiekvienas žmogus iš prigimties yra anarchistas, o kiekvienas valdžios nesankcionuotas pirstelėjimas, jau nekalbant apie sukilimą - kovos už anarchiją pasireiškimas, paskutinis mano klausimas turėtų atrodyti absurdiškas. Ką padarysi.

Dėl 1989 galėčiau pasakyti, kad dėl prisiminimų nesiginčijama, ir tuo apsiriboti. Neapsiribosiu vien todėl, kad pro Evaldo insinuacijas matau prasišviečiant dar vieną pamatinę anarchisto savybę. Anarchistas, kaip taisyklė, pasižymi tikro Žečpospolitos laikų magnato panieka paprastiems žmonėms. Jis juos prisimena tik tada, kai nori eilinį kartą pareikšti, neva jie visi yra anarchistai iš prigimties. Daugiau niekad. Todėl, pavyzdžiui, kaip religijoje anarchistas visada mato tik kleboną ir niekada nemato tikinčiųjų, taip ir fašizme jis visada mato tik mindaugą murzą, ir niekada nemato jo šalininkų bei simpatizantų. Iš minėtų anarchistinio regėjimo ypatybių, beje, tiesiogiai išplaukia ir anarchistinės propagandos taktika bei strategija. Reikalauk uždrausti religiją ir sudeginti bažnyčias - ir visi taps anarchistais. Reikalauk pasodinti Murzą su Žygeiviu - ir visi taps anarchistais. Paprasta. Jei niekaip netampa, vadinasi, nepakankamai garsiai reikalauji, reikalauk garsiau ir įkyriau. Jei Murza su Žygeiviu ir taip sėdi (pavyzdžiui, giliame pogrindyje), vadinasi, jokių fašistų nėra ir visi žmonės jau yra anarchistai. Valio valio, viva l'anarchia!

Bet ką mes čia stebimės, kad anarchistai 1989 nematė būsimų murzų. Taigi jie net "paprastų žmonių" pasipiktinimo gėjų paradu nesugebėjo pamatyti! Iš kitos pusės, kai nuo minėtų paprastų žmonių tave skiria galingi policijos kordonai... Gal ir natūralu matyti tik šalia tavęs žengiančius Seimo narius, Europarlamento deputatus, visokių bagotų anarchistinių šalių ministrus ir ambasadorius. Ir dar žinoti, jog kažkur už to kordono, už jūrų marių, stovi fašistas Uoka su stalinistu Gražuliu.
 
 
0 # > +evaldas Y-m-d H:i
Žmogau atsipisk ko iš manęs nori? Ar tam verstam tekste yra meluojama ? O paties raštuose tik daug dvokiančios netiesos, kad nė skaityt nesinori. Mini mane jau kelintame savo poste. Nori prisipist? parašyk laišką su savo adresuku....
dar kartą perskaičiau tekstuką - neradau nieko kur ten rašoma apie kokį nors siejimą 1956 su anarhizmu.
Beje ir paties bandymai sieti tai su prieškario fašistais - nerimtos tekste rašoma kad aktyviausi buvo 18 -30 tokie žmonės paprastai ir būna aktyviausi, beje tas amžius ir neturėjo pralaimėto karo stigmos...
Žygeiviu ir Murza - vėl gi pats kliedi, tai čia ne tas puslapis. Netgi iki gėjų parado prikliedėjai? negerai su sveikata? - išgerk vaistukų - labai jau neadekvati ta paties rašliava.
 
 
0 # ...autoritaras iš prigimties + Y-m-d H:i
Kokie tie anarchistai nervingi, be viso kito.
Gėjų parado minėjimas, kalbant apie šiuolaikinį lietuvišką anarchizmą, yra ne kliedesys, o tiesiog neišvengiamybė. Bent jau todėl, kad anas dabar yra vienintelis daiktas, dėl kurio jūs esate kažkiek žinomi plačiosiose Lietuvos gyventojų masėse. Ar aš dėl to kaltas?
Piktinatės kažkieno kritišku požiūriu į anarchizmą? Trinkit komentarus, blokuokit IP - ar maža ant šio svieto yra antiautoritarin ių priemonių, tinkamų kovai su antiautoritariz mo kritika:-) O jei rimtai, tai niekas nekritikuoja tik to, ko iš viso nėra. Žinoma, kritikuoti kitus ir tikėtis, kad niekas neišdrįs kritikuoti jūsų pačių, yra daug maloniau. Deja, taip nebūna.
Į buduliauskiškas diskusijas nesivelsim, nes Focku smirdi.