Kristus – radikalus kairysis?
laisvoji tribūna

jezus kairysis 0     Jėzus Kristus gina silpnuosius, dalijasi paskutiniuoju duonos kąsniu, kritikuoja įsitvirtinusias tradicijas bei jų saugotojus, smerkia puikybę ir niekina turtuolius. Toksai Kristaus portretas iškyla prieš akis skaitant Naująjį Testamentą. Šiandien pasauliui išgyvenant ekonominę ir moralinę krizę stiprėja radikalūs kairieji, kurie kritikuoja visuomenę, ypač stambųjį verslą, dėl savanaudiškumo, kovoja už engiamų žmonių teises, kritiškai žiūri į tradicijas, skatina žmones kooperuotis ir sugyventi taikiai.

    

     Visuomenėje įsivyravusi nuomonė, kad radikali kairioji mintis ir Kristaus mokymas yra nesuderinami dalykai. To priežastys yra XX a. tarp komunistų įsigalėjęs ateizmas ir stalininės represijos prieš dvasininkiją. Kita vertus, didelė krikščionių elito dalis palaikė, ir dažnai aktyviai, dešiniąsias represines santvarkas: Rusijoje – carinę valdžią, Ispanijoje – Franco režimą, Italijoje – fašistinę diktatūrą ir kt. XX. a. komunistai neskaitė Biblijos, bet ir tuometinė krikščionių dvasininkija pro pirštus žiūrėjo į Jėzaus mokymą.

    

     Šiandien kraštutinės kairės įvaizdis sugadintas stalininių režimų, kurie tik naudojosi gražiais šūkiais, bet realiai buvo antisocialistiniai. Taip pat ir krikščionybės įvaizdis išgyvena krizę dėl tradicinių bažnyčių praeities ir šiandienos klaidų.

    

     Tačiau atmetus išankstines nuostatas ir pasąmonėje suformuotus stereotipus bei atsivertus Naująjį Testamentą, Kristuje galime pamatyti šių dienų revoliucionierių, kuris piktinasi esama žmonijos padėtimi ir nori kurti šviesesnę ateitį.

    

     Naujajame Testamente Jėzaus klausiama, kuris Dievo įstatymas yra pats svarbiausias. Jis atsako, kad svarbiausia mylėti Dievą ir artimą. Dievą galime įvardinti daugybe žodžių ir suprasti kaip gėrį, šviesą, grožį, laisvę, teisingumą, gyvenimą ir t.t. O artimas – tai kiekvienas žmogus, Jėzus ragina mylėti net ir priešus. Todėl žmogus turi būti tolerantiškas ir pakantus kitokiems, priimti kiekvieną tokį, koks yra. Būtent apie tai kalba ir kairiosios minties atstovai, o raudona spalva reiškia ne tik drąsą bei pokyčius, bet ir meilę.

    

     Taip pat Naujajame Testamente rašoma, kaip Jėzus atėjęs į šventyklą išvaiko prekeivius ir išvarto pinigų keitėjų stalus, reikalauja pagarbos Dievo, t.y. gėrio ir meilės, namams. Tokie Jėzaus veiksmai pykdo to meto nusistovėjusios tvarkos sergėtojus, kurie nenori radikalių permainų.

    

     Itin įdomus yra duonos padalijimo aprašymas, kai Jėzus su mokiniais, turėdamas vos kelis kepaliukus duonos, pavalgydina tūkstantinę minią. Atmetus antgamtiškumą, tai galima paaiškinti Kristaus gebėjimu įtikinti žmones dalintis tarpusavyje tuo, ką turi. Jėzus, jau tuo metu būdamas didžiai gerbiamas, nesuvalgo visko pats vienas, o dalijasi savo paskutine duona su žmonėmis ir rodo pavyzdį. Taip kiekvienas pasidalija su kitais, ir maistas tampa bendra nuosavybe.

    

     Kai Jėzaus mokiniai susiginčijo, kuris iš jų didžiausias ir svarbiausias, Jėzus tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!“. Ar gi tai neprieštarauja kapitalizmo ideologijai, kur troškimas pirmauti taip išaukštintas? Ar šiandien Jėzus pateisintų sėdinčius sostuose, kuriems bučiuojamos rankos?

    

     Taip pat giliau panagrinėjus Naująjį Testamentą, Jėzų galima pamatyti ir kaip senųjų laikų feministą. Prieš 2 tūkst. metų moterys buvo neišsilavinusios, neturėjo teisių ir dažnai su jomis buvo elgiamasi kaip su daiktine nuosavybe. Tuo tarpu Jėzus, būdamas revoliucionierius, nesitaikė prie kultūrinių tradicijų; aplinkinių nuostabai su moterimis bendravo laisvai, tarp jo mokinių buvo daug moterų, o po nukryžiavimo pirmiausiai apsireiškė būtent Marijai Magdalietei.

    

     Tai tik dalis krikščioniško mokymo pavyzdžių iš Naujojo Testamento, kurie glaudžiai siejasi su kairiąja filosofija. Yra duomenų, kad pirmosios krikščionių bendruomenės gyveno komunose, dalijosi materialiniu turtu ir propagavo lygybę. Tik vėlesniais laikais krikščionys, įgavę Romos imperijos suteiktą galią, ėmė kitaip elgtis ir išpažinti kitas vertybes, nors Jėzus buvo įspėjęs: „Saugokitės Rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose (šventyklose) ir garbės vietas vaišėse“.

    

     Jeigu šiandien Jėzus būtų gyvas, įdomu, ką jis veiktų? Galbūt būtų kartu su demonstrantais. apsuptas raudonų vėliavų, juoktųsi iš žmonių išgalvotų neva krikščioniškų dogmų ir jis vėl pykdytų šių dienų dvasininkijos elitą, kaip pykdė fariziejus prieš 2 tūkst. metų.

    

     Parengė Kasijus K.

    

     2013 m. balandis

 

jezus kairysis

 

Komentarai  

 
-6 # Who cares?Ateistu Vadas Y-m-d H:i
Ar dar nenusibodo su tuo jėzu kristu makaluotis? Nuo jo laiku jau gimė ir mirė x žmonių kurie savaip buvo svarbus ir atnešė tam tikra progresa link socializmo. Tas užsiciklinimas ant vieno asmens yra grynai šitos krikščioninės kultūros primestas asmens kultizmas. Ar kristus buvo socialistas, fašistas ar dar kas mažai turi prasmės mums dabar čia kovojant prieš modernu kapitalizma. O visi kurie dar linke remtis iliuzijom tegu jomis remiasi, nereikia nusileist iki jų lygio ir kažka čia irodinėt, kad tas jų dievukas atseit "socialistas".
 
 
+5 # To Ateistų VadasBangstah Y-m-d H:i
Manau, kad šio straipsnio esmė ne kažkokiame užsiciklinime ties Jėzumi ar bandymu įrodyti, kodėl turime būti socialistais ir pan. Mano nuomone, čia norima parodyti tai, kad ta krikščionybė nebuvo tokia bloga, kokią mes ją matome dabar. Aš pati jokiu būdu ne katalikė, bet Kristaus mokymas (kaip ir aprašyta šiame straipsnyje) pakankamai sutampa su daugelio anarchistų pažiūromis. Visą tą jo mokymą iškraipė žmonės, siekdami sau naudos.
 
 
+2 # ATS: Kristus – radikalus kairysis?Andrius Y-m-d H:i
Geras straipsnis, manau tokių reikia daugiau, ir kaip tik - tik tokių :D Bet čia tik mano asmeninė nuomonė.

Ne tik Kristus, bet ir kiti religijų pradininkai, šventieji, išminčiai, nušvitusieji buvo žodis žodin to pačio nusistatymo prieš degradavusią kultūra, prieš degradavusias tradicijas nebeatitinkanči as laikmečio o palaikomos tik kaip pretekstas vieni kitų išnaudojimui. Ir šventuose raštuose tas ir aprašyta - kad laikas nuo laiko ateina tokie žmonės kurie.

Tik vienas pastebėjimas, kad nors jie visi ir buvo revoliucionieri ai, žiūrint istoriniu požiūriu, bet kaip asmenys - buvo šventieji, siekiantys ne materialios gerovės ar lygybes, kaip kad politiniai kairieji, o siekė priminti apie ESMĘ - kad materija tėra iliuzija, visi esam kaliniai, pagal savo ankstesnius darbus gavę geresnes ar blogesnes kameras (gyvenimo sąlygas), o pagrindinis tikslas yra ne materiali lygybė, o grįžimas į dvasingumą. Materiali lygybė lieka tik kaip šalutinis efektas :)

Dabar galit mane užmėtyti akmenimis, kas nepritariate :)
 
 
+1 # ATS: Kristus – radikalus kairysis?bonke Y-m-d H:i
Nelabai saziningas ir nelabai kirkscionybe ismanacio zmogaus straipnis. Istraukta tik tai kas paranku. O kaip su kitkuo, kaip pvz: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ (Mt 22, 21).?
 
 
+7 # ATS: Kristus – radikalus kairysis?Bonkei Y-m-d H:i
Deje, Jūs nesupratote teiginio prasmės, tai galima sakyti buvo pats aštriausias Kristaus pasakymas, po kurio tuometinė valdžia ir nusprendė, kad to jau per daug ir nutarė Kristų suimti. Lygiai taip manau padarytų ir dabartinė valdžia, kuri pavaldi bankininkams. Pasakymas „Atiduokite tad, kas ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ siaubingai išgasdino tuometinę valdžią tuo, kad tai buvo siūlymas, ATSISAKYTI PINGŲ, kaip pagrindinio žmonių išnaudojimo įrankio.
 
 
0 # ATS: Kristus – radikalus kairysis?vis dėl to Y-m-d H:i
vis dėl to, Jėzus nebuvo anarchistas: po Kristaus žodžių "kas ciesoriaus – ciesoriui" žmonės suprato kad Jėzus nenori kariauti prieš romėnų valdžią (iki tol dauguma jį matė kaip sukilimo vadą) ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl Judas jį išdavė. Ir galų gale net poncijus pilotas, pakalbėjęs su Kristum, suprato kad jis nekelia pavojaus nei jam, nei apskritai romėnų valdžiai.
 
 
0 # ATS: Kristus – radikalus kairysis?bone Y-m-d H:i
nesutinku, visa istorija cia:
Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į asmenis. Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“

Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą.

Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“

Jie atsakė: „Ciesoriaus“.

Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“.

Kur cia pinigu atsisakymas?
 
 
0 # xx Y-m-d H:i
Gerbiamieji. Cia tik dialektika- fiziniai reikalai sau, dvasiniai- sau!. Stai ir viskas...
 
 
0 # ATS: Kristus – radikalus kairysis?blondine nambe tiu Y-m-d H:i
Zavus straipsnelis!
 
 
0 # ATS: Kristus – radikalus kairysis?pasiulymas Y-m-d H:i
Gal nors siame portale uzmirskite kudo zydo religija.
 
 
0 # ATS: Kristus – radikalus kairysis?Otaku Y-m-d H:i
Puikus straipsnis. Niekad į Jėzų Kristų nebuvau pažvelgus iš tokios pozicijos.