Mefisto: Biblijos „bugai“, arba Kaip girti dėdės šventą knygą rašė
politika

ispejimas neskaityti biblijos        Biblija – šventa knyga. Neklystanti knyga. Ar tikrai? Prieš skaitydami prisiminkite: Antrasis Petro laiškas, 1:20-21 „Pirmiausia žinokite, kad jokia Rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet Šventosios Dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu."

 
1) Šventosios Dvasios mokslo žinios buvo labai prastos. 
 

Biologijoje: Kun 11:4-6 „Viešpats aiškina Mozei, ką galima valgyti, ir ko - ne: „Tačiau iš tų, kurie arba tik atrajoja, arba tik yra skeltanagiai, nevalgysite šių: kupranugario, nes jis, nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi ir yra jums nešvarus, [...] kiškio, nes jis, nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi.“ Klausimas: Nuo kada kiškiai atrajoja? Žinoma, Dievas geriau žino.

 

Matematikoje: 1 Kar 7:23 „Tada buvo nuliedinta jūra. Ji buvo apskrita, dešimt uolekčių nuo vieno briaunos krašto iki kito ir penkių uolekčių aukščio. Trisdešimt uolekčių virvė buvo jos mastas aplink briauną“. Akivaizdu, Šv. Dvasia nebuvo girdėjusi apie iracionalų skaičių pi ir nemokėjo apskaičiuoti apskritimo perimetro. Apytikriai, šios nuliedintos jūros „virv4s aplink briauną“ ilgis turėtų būti ne trisdešimt uolekčių, o šiek tiek daugiau nei 31. Nedidelė klaida, bet Biblija juk ne grožinė literatūra, o Šventa Knyga.

 

Astronomijoje: 1 Metraščių 16:30 „Drebėk prieš jį, visa žeme! Iš tikro tvirtai stovi pasaulis; niekada nebus pajudintas.“; Ps 93:1 „VIEŠPATS apsisiautęs, jis susijuosęs jėga. Pasaulis stovi tvirtai, jis negali būti pajudintas.“; Mokytojo knyga 1:5 „Saulė teka ir leidžiasi, skubėdama į vietą, iš kurios pateka.“ Dievas nežinojo, kad sukūrė Žemę ne plokščią, nieko nežinojo apie geocentrinę visatos sistemą ir nežinojo, kad Žemė nuolat juda – sukasi apie savo ašį, Saulę, galaktikos centrą... Taip pat Dievas nežinojo, jog Saulė nesileidžia ten, iš kur pateka, nes Žemė sukasi, ir tai lemia dienas ir naktis. 

 

2) 2 Kar 2:11 „Jiems einant toliau ir besikalbant, staiga juodu perskyrė ugnies vežimas ir ugningi žirgai. Elijas pakilo viesulu į dangų.“; Jono 3:13 „Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus“. Klausimas: Tai po velnių, Elijas buvo danguj ar nebuvo?

 

3) Elijo paradoksas: „Elijas grįš prieš paskutinįjį teismą: Malachijo 3:23Žiūrėk! Pirma negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją.“ Jėzus aiškina, kad Jonas Krikštytojas – tai Elijas: Mt 11:12-14 „Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, ir jeigu norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti.“

 

17 Mato skyriuje Jėzus toliau trina makaronus, neva Elijas – tai Jonas krikštytojas: „Tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atitaisyti.  Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus.“ Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštytoją.“ Mk 9:13 Jėzus irgi aiškina, kad Elijas jau atėjo.

 

Jono 1:21, Jonas Krikštytojas pasako, kad jis NĖRA Elijas: „Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“ Jis atsakė: „Ne!“ ­ „Tai gal tu pranašas?“ Jis atsakė: „Ne!“

 

Nežinomi Elijo keliai. Pasimetė kažkur jis tarp šventų raštų. Net Dievo Sūnus nežinojo, kur pradingęs tas Elijas.

4) Aš žiauriai nusidėjau. Ar man bus atleistos nuodėmės? Apaštalų 13:38-39 „Taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmių atleidimas per Jėzų. Ir kiekvienas jį tikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso to, nuo ko nepajėgė jūsų išteisinti Mozės Įstatymas.“ Jėėėėė!!! Puiku.

 

 Mk 3:28-30 Jėzus sako: „Iš tiesų sakau jums: bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kad ir kaip jie piktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme.“ Ot koks. O mes taip tikėjomės...

 

5) Ar apaštalas Paulius – melagis? Štai kur klausimas. Apd 20:35 „Ir aš jums visur rodydavau, kad, šitaip triūsiant, reikia paremti silpnuosius ir atminti Viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius: ‘Palaimingiau duoti negu imti.’“. Ir kada gi Viešpats Jėzus taip sakė? Apaštalui teiks eiti atgailauti.

 

6) Mk 1:29 Jėzus eina į Simono namus, išgydo uošvę, išeina iš namų ir išgydo raupsuotąjį, Mt 8:1 Jėzus išgydo raupsuotąjį, eina į Petro namus ir išgydo uošvę. Po galais, kada jis išgydė tuos raupsus: prieš eidamas į namus, ar po? Ir kieno ten namai bei uošvė buvo, Simono ar Petro?

 

7) Mt 8:5-7 Šimtininkas maldauja Jėzaus pagalbos, Lk 7:2 Šimtininkas nemaldauja Jėzaus pagalbos. Jis siunčia kelis žydus prašyti pagalbos.

 

8) Mt 9:18 Sinagogos vyresnysis sako, kad ką tik mirė jo dukrelė, o Lk 8:41-42 Sinagogos vyresnysis turi vardą, jo vardas Jayras, jis meldė Jėzaus, kad šis padėtų jo MIRŠTANČIAI dukrelei. Tai ji buvo mirus ar ne?

 

9) Ką liepė Jėzus imti į kelionę?  Mt 10:10 Jėzus sako neimti nei apavo, nei lazdos“, Mk 6:8-9 Jėzus liepė apaštalams pasiimti lazdą ir mūvėti apavą. Vargšeliai apaštalai, turbūt visai susipainiojo.

 

10) Ar Jonas žinojo, kad Jėzus – Mesijas?  Mt 11:2-3  Įkalintas Jonas Krikštytojas siunčia sekėjus pasiteirauti, ar Jėzus - Mesijas.  Lk 7:18-22 tas pats. Jn 1 :29-34,36  Jonas jau žinojo, kad Jėzus – Mesijas.

 

11) Kas buvo Juozapo tėvas?  Mato pateikiamame geologiniame medyje – tai Jokūbas, o Luko – Elijas. Tai kas iš tiesų? Paklausti krikščionys ar net kunigai jums gali MELUOTI, kad Jokūbas – Juozapo tėvas, o Elijas – Marijos, bet tai yra MELAS, nes hebrajų ir graikų kultūrose geologinis medis braižomas pagal TĖVO, o ne MOTINOS kilmę (tai liudija ir pati Biblija).

 

12) Mato evangelijoje Juozapas su kūdikiu Kristumi bėga į Egiptą, o Luko – nebėga.

 

13) Jėzus pacifistas, skatinantis šeimos vertybes: Mt 19:3-5 „Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną?“ Jis [Jėzus] atsakė: „Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmones kaip vyrą ir moterį ir pasakė: Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu.

 

O čia jau Jėzus ne pacifistas, ir neskatina šeimos vertybių: Mt 10:34 „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais.“ Mt 19:29  „Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.“

 
______________________
 

Taigi evangelijose yra nemažai smulkių klaidų. Kalbant dar tiksliau, evangelijų pasakojimai smarkiai nesutampa. Yra vienas Dievas, bet keturios evangelijos (pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną), t.y. keturios Jėzaus gyvenimo versijos (prisiminkite, juk apaštalai rašė Šv. Dvasios paakinti). O nesutapimą su Senuoju Testamentu akivaizdžiai iliustruoja Elijo paradoksas (žr. 3), jau nekalbant apie tai, kad vietoj žydų nacionalizmo Jėzus paskelbė kosmpolitizmą („Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina,“ Mk 3:35).

 

Kunigai ir tikintieji dažnai kalba apie visagalę Bibliją, kurioje pateikti atsakymai į visus klausimus ir t.t... Ką aš, skaitęs ir analizavęs šią knygą 5-erius metus, galiu apie tai pasakyti? Galiu pasakyti, kad Bibliją kaip „superkietą visagalę knygą, žinančią visus atsakymus“, gali girti tik: a) melagiai, b) kvailiai, c) Biblijos neskaitę žmonės.

 

Atvirai sakant, Biblija yra klaidų ir išsigalvojimų rinkinys, parduodamas už absoliučią tiesą. Jau geriau skaityti Senovės graikų mitus – nors jie kartais irgi prieštarauja logikai, bet yra bent jau įdomesni.

 

Lietuviškas Biblijos vertimas: http://www.biblija.lt (labai silpnas, kas moka užsienio kalbas, geriau skaitykit anglų, rusų ar vokiečių);

 

Puslapiai, kuriuos nurodytos įvairios Biblijos klaidos:

http://www.google.lt/search

 
2010 m. sausis
 
prophets

 

 

Komentarai  

 
+1 # ManyčiauManyčiau Y-m-d H:i
Kai šiandienine _logika_ aiškinamas 2000 ir daugiau (Senojo Testamento atveju) metų senumo tekstas, natūralu, kad būna kažkas_ne_taip.
Nuolat kyla ir kitas klausimas: kodėl, jei jau kritikuojami šventraščiai, kritikuojama tik biblija? Pasiekiamumo patogumas? Kur dingsta koranas, vedos, upanišados ir t.t.? Ar pastarieji vis dėlto yra kur kas _logiškesni_? Tiesiog keista, jog, kritikuojant religiją, krikščionybė ir iš dalies judaizmas tampa kažinkokiu viso religijų spektro atspindžiu. Tuomet ir kritika esti nenuosekli.
 
 
0 # @Anarchist Y-m-d H:i
hinduizma kritikuoti nebent del to, kad tiesos tame tiek pat kiek ir biblijoje, taciau pagal dogmatiskuma ir pns, tai gana taiki religija, aisku reikia atskirti kur indu tradicijos ir tikejimas...del korano mefisto parase...o budizmas jau kuo nusikalto?kad asketiskai gyventi?buda sudievino patys zmones, ne jis pats, ir nenorejo jis, kad stabu laikytu.
 
 
-2 # OUž Laisve!!! Y-m-d H:i
Man tai neaišku iš kur Lietuvoje atsirado ta Katalikybė?
Juk Lietuvoje buvo senasis tikėjimas pagonybė, Lietuviai meldėsi Lietuvos dievams. Tik po to į Lietuva įsiveržė Katalikų bažnyčia su savo inkvizicija bei jėzuitais.
Po velnių žmonės jus meldžiatės ŽYDUI!!!
 
 
0 # Sarmatios dievai buvo geriauViktoras Butas Y-m-d H:i
Kam gali būti įdomu žydų tautos istorija ir religija , perdaug nereikia gilintis į tą š... ką ten jie sapaliojo ir rašė. Tačiau tai reikia pateikti liaudžiai taip, kad tai būtų suprantama ir neatsiejama nuo meilės tėvynei. Pavizdys tarpukaris, nei ten kas gilnosi į ta biblija nei ką. Tiesiog visi mylėjo dieva ir tėvyne, o toliau kaip kunigėlis(krivi s) pasakys į mišką, tai miską. Taip krikščionybė sunaikio sarmatios dievus, bet dabar tai vieenas paskutiniujų tautos moralinių ramsčių. Nežinau, ar rašiau anarchijoje šitą eilėraštį bet tai geras
RAUDA.

Kai būna klaikiai liūdna,
Kada širdis vaitoja,
Kada nemiela daros
Ir knygos, ir vaikai:
Einu į gūdžią girią,
Einu į žalią gojų,
Kur tremtyje gyvena
Lietuviški dievai.

SAULYTĖ nebešildo,
AUŠRINĖ nebešviečia
Tiktai PERKŪNAS dunda
Pasvietyj tolimam,
Tik GILTINĖ šienauja
Ir VĖLINAS tarnauja
Išbiekintas, prakeiktas
Jau dievui svetimam.

Jau LAUMĖS palei bala
Velėti žlugto neina
Ir GABIJA užgesus
Nešildo jau namų,
Maži KAUKUČIAI šala,
ŽEMYNA ir MEDEINA
Su RAGANA nugrūstos
Už girių glūdumų.

Kai būna klaikiai liūdna,
Kada širdis vaitoja,
Kada nemiela daros
Ir knygos, ir vaikai:
Einu į gūdžią girią,
Einu į žalią gojų,
Kur tremtyje gyvena
Lietuviški dievai.
 
 
0 # kalba ant juokodisidentas b. Y-m-d H:i
vaikinas (mefisto) tipiskas niolikinis ir raso apie tai, ka ismano maziausiai -- turetume dziaugtis, kad ne apie gyvybe plutono planetoj. lol. as tik atkreipsiu skaitytoju demesi i nietzsche' zaratustros transkribcija.

Autobiografinia me veikale „Ecce Homo“ Nietzsche rašė: „Manęs neklausė, o būtų reikėję paklausti, ką vis dėlto mano lūpose, pirmojo imoralisto lūpose, reiškia Zaratustros vardas: nes tai, kas sudaro nepaprastą šio perso ypatingumą istorijoje, yra visiška priešingybė manajam..." taigi, nepainiokim!

galbut, vaikinui paini vokieciu fonetika, kur garsas 's' pries 't' paprastai istariamas, kaip lietuviskas 'š'? ZARATHUSTRA -- isimtis:
http://www.youtube.com/watch?v=oX3s3epRSQo

lietuviskoje rasyboje 'zaratustra' irgi nusistovejo
(zr.: Friedrich Nietzsche. Štai taip Zaratustra kalbėjo: knyga visiems ir niekam. Iš vokeičių kalbos vertė Alfonsas Tekorius. – Vilnius: Alma littera, 2006. – 368 p.)
 
 
0 # -Ūla Y-m-d H:i
"Po velnių žmonės jus meldžiatės ŽYDUI!!!"
tau viskas gerai?
 
 
0 # OUž Laisve!!! Y-m-d H:i
O kodėl man turi būti negerai? Aš netikintis nacionalistas ir laukiu kol demokratijos griuvėsius pakeis Diktatūra...
 
 
0 # ...+ Y-m-d H:i
Paimta kelios dešimtys Biblijos citatų ir suversta į tryliką krūvelių, citatų jungimui dažniausiai pasitelkiant Byvio ir Bathedo stiliaus juokelius. Biblijos autoriai išvadinti girtais dėdėmis, Bibliją skaitę krikščionys - melagiais ir kvailiais, visas Biblijos turinys suvestas į klaidas ir išsigalvojimus. .. Kas čia? Epinis paveikslas "Niolikinis satanistas iš 2009 metų skaito ateistinę paskaitą 1949 metų Kalabybiškio kaimo kolūkiečiams"?

P.S. O palankiai nusiteikusių skaitytojų - jau yra. Štai ten, apačioje, vienas diktatūros išsiilgęs nacionalistas.
 
 
0 # OUž Laisve!!! Y-m-d H:i
Krikščionybė pagal nacionalistus:
http://counter-propaganda.w3.lt/christ/ltchrist.php
 
 
0 # OUž Laisve!!! Y-m-d H:i
Žymiai geriau būtų, kad jie emigruotų iš Lietuvos žemelės
 
 
0 # OUž Laisve!!! Y-m-d H:i
Kad emigruoja lietuviai iš Lietuvos yra blogai, o kad imigruoja į Lietuva įvairūs negrai, musulmonai ar koki kiti purvo rasės atstovai yra dar blogiau, nes jie atstovauja pigia darbo jėgą, nuo kurios nukenčia mūsų valstybė ir mes patys, dėl to pačio ir emigruoja lietuviai iš Lietuvos. Ir dar apsišviesk internete truputėlį ir paskaityk, pažiūrėk video, apie tokius dalykus, kuriuos musulmonai pridarė Danijoj, Britanijoj, kaip dabar atrodo Prancūzija, Italija. Tokie imigrantai Europą tik į minusą varo...
 
 
0 # ?Upe Y-m-d H:i
"13)Jėzus pacifistas...Jė zus nepacifistas..."

Perskaitykit dešimt kartų ir raskit prieštaravimą.
 
 
0 # OUž Tėvynę!!! Y-m-d H:i
Jis nepacifistas, kai supratau jo citata (
Nors galiu ir klysti):
„He who is not with me is against me"
„Kas ne su manimi, tas prieš mane."
 
 
0 # asdgortas Y-m-d H:i
o gal sulauksime ir teigiamu biblijos bruozu?ar autorius mano,kad si knyga ju neturi?
 
 
0 # Mefisto Diablo II :)Mefisto Diablo II : Y-m-d H:i
Kiek tam Mefiso metų? Keistas žmogus. Žmogui negaila laiko Bibliją studijuoti, analizuoti. Kažkoks rusofilas, apsimetantis dar ir anarchistu. Keista, kodėl anarchistas rusofilas? Ar anarchistas negali būti tiesiog laisvas ir maištaujantis? O gal čia internacionalas kažkoks? Norėčiau pamatyti snukį to Mefisto kaip atrodo žmogus, kuris tiek laiko skiria šitom nesąmonėm. Kaip jis atrodo, ką veikia. Gal koks nevykėlis? Nesuradęs sau vietos gyvenime. Gal gėjus nuskriaustas, kad parade nesudalyvavo? Keista, kuomet puolant kapitalizmą, imperijas, pamirštama Rusija, kuomet pamirštama kapitalsitinė Rusija. Nes rusofilai anarchistai negali pulti savo šeimininko. Jie tik kritikuoja, kad pas kitus šeimininkas JAV. Parašyk apie Stačiatikius ką nors, mefisto? Ar tavo meilė Rusijai neleidžia? Vistiek tiek laiko turi, gal net ne dirbi, gali skirt laiko biblijoms. Aišku laisvas žmogus, bet kokia prasmė tokiom nesąmonėm užsiiminėti? Nuleidai gal tą bibliją pakritikavęs? Man tai biblija irgi nerimta atrodo, tikėjimas ir visa kita, bet tai žmonės tegu daro kas jiems gerai, ar čia kažkoks komunistas apsimetęs anarchistu, dabar ims ir paskaitas dėstsys apie gėrį ir blogį? Apie blogą tikėjimą, apie JAV ir apie gerrą motulę Rusiją?
 
 
0 # 123456 Y-m-d H:i
Prie ko cia rusija?
 
 
0 # Mefisto atradėjuišiaip žmogas Y-m-d H:i
Žmogau, tu su matematika nors minimaliai susipažinęs?
Cituoju:"Apytikriai, šios nuliedintos jūros „virv4s aplink briauną“ ilgis turėtų būti ne trisdešimt uolekčių, o šiek tiek daugiau nei 31." Turint omenyje tų laikų matavimo metodikas ir geometrijos išvystymą, paklaida apie 3% yra labai puiku. Tai pirma, antra - dėl Nyčės "Antichrist": šį žodį iš vokiečių kalbos versti galima ir kaip Antikristą ir kaip Antikrikščionį, jei jau šią knygą skaitei, turėjai suprasti, kad "Antikrikščioni s" būtų tikslesnis vertimas jau vien pgl. jos turinį.
Toliau cituoju:"... bet Biblija juk ne grožinė literatūra, o Šventa Knyga." Tai tamstelės nuomone, kadangi biblija - ne grožinė literatūra, tai ji automatiškai tampa moksline, kur visi skaičiai turi būti rašomi iki 3-čio ženklo po kablelio tikslumu? O apie kitokias literatūros rūšis apart grožinės ir mokslinės, neteko girdėt?
Šias pastabas su citatom galima tęsti dar ilgai, bet atvirai pasakius nėra nei laiko, nei tuo labiau noro...
Žmogeli, užsiimk kuo nors naudingesniu sau...
 
 
0 # apie komentatoriusevaldas Y-m-d H:i
ko tai komentarai pilni piktų pamokymų, man idomu į kurią čia skaudžią vietą pataikė Mefisto?
negi vien tik pavydas, kad jis gali parašyti rašinį, o komentatoriai ne?
 
 
0 # " perlai"Kostia Y-m-d H:i
mefisto turetu pradeti nuo esminiu , tai yra moraliniu krikscionybes gilumuniu tyrinejimu - pradziai pasikaityti Kenterbirieti ir sv. Augsutina.
Tapti egzogetiku labai lengva - kaip du pirstus apmyzt, bet buti - va kur klausimas.
I esmini klausima - ar as meldziuos zydu Dievui - atsakau kad zinoma ne. Dievas kaip absktrakcija - kodel gi ne, ypac jeigu toki ji mums konstruoja pasamone.
jeigu mefisto samoningai emesi esminiu civilizacijos simboliu griovimo - jis pasmerktas psichuskei, o jeigu tai daro ir neturejimo ka viekti - jis kvailys.

Manyti, kad po jo straipsnelio sugrius Vatikanas gali tik sexo neragaves nepilnametis. O gal mefisto - latentinis ultraradikalus katolikas ? ziu, po poros metu kalbes kaip monsinjoras Svarinskas:-)
 
 
+1 # kedasai@one.ltjakatau Y-m-d H:i
labai jau skauda ur niekina tikintieji mefista. bet vistiek skaito. cia kaip saves plakimas gal?
 
 
0 # safsaffsaafs Y-m-d H:i
ei mefisto, parasyk apie "logos" savoka krikscionybeje
 
 
0 # !x Y-m-d H:i
Uzuojauta straipsnio autoriui del prarastu 5 metu. Jis taip nieko ir neperskaite. Ne samone Biblija skaitoma, o jausmais. Tada dingsta ir tariamos klaidos. Trumpai apie paskutinyji:
13) Jėzus pacifistas, skatinantis šeimos vertybes: Mt 19:3-5 „Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną?“ Jis [Jėzus] atsakė: „Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmones kaip vyrą ir moterį ir pasakė: Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu.“

O čia jau Jėzus ne pacifistas, ir neskatina šeimos vertybių: Mt 10:34 „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais.“ Mt 19:29 „Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.“
Kalba eina apie zmogaus prigimti kurti seima ir pratesti gimine. Taciau, pirmasis Dievo isakymas skelbia: Neturek kitu Dievu, tik mane viena. Vadinasi, nesudievink savo artimuju. Namiskiai taps priesais, nes mes juos labiausiai mylime ir del ju atsizadame Dievo. Jezus kalbejo perkeltine prasme- niekas jokio kardo nenesiojo. Dievas sirdyje, o artimieji glebyje. Stai dialektika. Gal tu geriau ziedu valdova skaityk! Sekmes!
 
 
0 # Hmm...Girtas dėdė Y-m-d H:i
Rimtai sakau, nei viename vadiname "biblijos buge" neatradau jokios tiesos. Teiginiai pagrįsti tik paties loginiu mąstymu ir neišmanymu. Norint suprasti bibliją, reikia pažinti senąjį pasaulį ir senąjį žmonių mąstymą, o autorius kaip matau jo nepažįsta. Iš kur tuo metu žmonės galėjo žinoti kad žemė sukasi aplink saulę? Taip, jie kalbėjo tai, ką jiems sakė dvasia. Taip, jie kalbėjo taip, kaip jiems liepė ta dvasia kalbėti. Ne jau vis dar įsivaizduoji, kad Dievas yra kažkoks senelis su barzda, sėdintis ant debesies ir šnekantis pranašams ką ten aukštai danguje mato? Ši dvasia yra visur ir žmogaus viduje taip pat. Ta ramybė jau yra atėjusi ir yra prie pat jūsų, bet jūs jos nematote ir šios akimirkos nemokate pajusti, nes remiates tik tuo, ką matote, o ne tuo, kuo jaučiate. O Kristus yra tiek pat geras vienai žmogaus pusei, kiek blogas kitai pusei, kuri jo neapkenčia. Visų pranašų tikslas buvo nutiest kelią išrinktąjam, kuris turi atnešt taiką gerąjai žmonių kartai ir ugnį blogąjai žmonių kartai. Paskutiniąją dieną visas materialistinis blogis išdygs ir blogi medžiai bus lengviau skiriami nuo gerų. Tuomet blogi medžiai bus išrauti su šaktinimis ir įmesti į ugnį, o geri palikti augti toliau, nes ten, kur yra pabaiga yra ir nauja pradžia... Bibliją reikia suprasti, nes tai knyga, parašyta tiems, kurių mąstymas dar nėra sugadintas visuomeninės jėgos pagrindu. Kartoju visiems kas buvo sakyta: „Aš skelbiu paslaptis tiems, kurie yra verti mano paslapčių, ką darys tavo dešinė ranka, tegul kairė nežino to, ką ji daro". Tie, kas suprato, ką norėjau pasakyti, supras, kad ji buvo parašyta taip ir tam, kad tokie, kaip Mefisto nesuprastų. Neduokit šunim lobio, kad nenumestų jo į mėšlą. Ir neduokit kiaulėm perlų, kad nepadarytų jų purvinais...