bolivija       Kuriant pagalbinį tinklą reikia vadovautis keliomis normomis; čia jas ir apibendrinsime.

       Kampanija bus iš esmės pogrindinė, bet retsykiais neišvengiamai reikės kontaktuoti su asmenimis ar grupėmis, dėl to kadrai bus išslaptinti. Tai iš jų pareikalaus poelgių tikslumo, atskiriant kiekvieną veiklos frontą.

       Kadrai privalės griežtai laikyti pagrindinės armijos vadovybės nustatytos tvarką, bet turės visišką laisvę rinkdamiesi, kaip šią tvarką įgyvendinti praktiškai.

       Tam, kad šie sunkūs uždaviniai būtų įgyvendinti, pogrindinims kadrams turi būti būdingos šios savybės: disciplina, santūrumas, gebėjimas slapstytis, savikontrolė ir šaltakraujiškumas, taip pat kadrai turi vadovautis tokiais darbo metodais, kurie padėtų išvengti netikėtumų. Visims bičiuliams, atliekantiems pusiau viešus darbus, vadovaus aukštesnė valdžia, kuri bus pogrindy, ji pateiks instrukcijas ir prižiūrės darbą.

       Pagal galimybes ir tinklo vadas, ir įvairūs atsakingi asmenys atliks vieną vienintelę funkciją, kontaktai tarp skirtingų sričių atsiras per vadą. Pagrindinės jau susikūrusio tinklo pareigos yra šios:

 

       Vadas
       Asmuo atsakingas už tiekimą.
       Asmuo atsakingas už transportą.
       Asmuo atsakingas už informaciją.
       Asmuo atsakingas už finansus.
       Asmuo atsakingas už veiklą mieste.
       Asmuo, atsakingas už darbą su interesantais.
 

       Ilgainiui prireiks asmens, atsakingo už susisiekimą, jis iš esmės bus vado padėjėjas.

       Vadas instrukcijas gaus iš armijos valdybos ir padedamas skirtingų patikėtinių įgyvendins jas praktikoje.

       Tinklo vadą turi pažinoti tik nedidukas branduolys, kad, patekus į nelaisvę vienam nariui, nesuirtų visas tinklas. Jei vadovaujantys asmenys bus tarpusavy pažįstami, jie žinos vieni kitų pareigas, ir apie kiekvieną kadrų pakeitimą nereikės pranešti.

       Bus imtasi priemonių, kad vieno tinklo nario sulaikymo atveju būtų pakeistas vado ir visų jį pažinojusių namų adresai bei susisiekimo būdai.

       Atsakingas už tiekimą asmuo turės aprūpinti armiją, bet tai bus daugiau organizacinio pobūdžio veikla: iš centro bus kuriamas smulkesnis paramos tinklas, kuris pasieks NIA veiklos ribas, ir tai bus tik valstietiška organizacija, jai padėst prekeiviai ir kiti asmenys bei organizacijos.

       Atsakingas už transportą asmuo užsiims prekių pergabenimu iš surinkimo centrų į punktus, ten viską perims smulkesni tinklai, arba atveš jastiesiog į išvaduotą teritoriją.. Šie bičiuliai turi dirbti vaizduodami solidžią veiklą, pavyzdžiui, užsiimti smulkia prekyba, tai taps priedanga nuo represinės valdžios įtarinėjimų, išaiškėjus judėjimo svarbai ir mastai.

       Atsakingas už informaciją asmuo privalės kaupti visą politinę bei karinę informaciją, gautą užmegztų kontaktų pagalba (pusiau legaliai užmezgus kontaktus su interesantais armijoje ar vyriausybėje, ir tai šias pareigas daro gana pavojingomis). Visa surinkta medžiaga bus perduota už informaciją atsakingam mūsų armijos įgaliotiniui. Jis bus atsakingas dvigubai vadovybei: tinklo vadui ir mūsų saugumo tarnybai.

       Finansus prižiūrintis įgaliotinis bus atsakingas už Organizacijos išlaidų kontrolę. Šis bičiulis turi aiškiai įsisąmoninti, kokios atsakingos yra jo funkcijos, nes pogrindiniai kadrai, nepaisant to, kad smarkiai rizikuoja, jiems nuolat gresia mirtinas pavojus, bet jie gyvena mieste, todėl nepatiria partizanų fizinių nepriteklių ir gali priprasti neatsakingai manipuliuoti atsargomis, todėl nuolat pinigų gundomas jis rizikuoja, kad jo revoliucinis sąmoningumas smuks. Atsakingas už finansus asmuo privalo apgalvoti kiekvieną išleidžiamą pesetą, užkirsti kelią, kad be pateisinamos priežasties nebūtų išleistas nė vienas sentavas. Jis taip pat bus atsakingas už rinkliavų ir mokesčiams skirtų pinigų administravimą, turės organizuoti jų gavimą.

       Finansininkas atsiskaito tinklo vadui, bet jo išlaidas dar tikrins ir inspektorius. Taigi atsakingas už finansus asmuo turi būti labai tvirtų idėjinių nuostatų.

       Asmens, atsakingo už veiklą mieste, užduotis – visa ginkluota kova miste: išdavikų, išaiškinto kankintojo arba režimo atstovo sunaikinimas, tam tikrų asmenų grobimas, siekiant išpirkos, atitinkamų šalies ekonominės veiklos centrų sabotažas ir panašiai.

       Visus veiksmas numatys tinklo vadas; šis bičiulis negalės elgtis savo nuožiūra, išskyrus ypatingos skubos atvejus.

       Atsakingo už darbą su interesantais asmens funkcijos visuomeninio pobūdžio – ryšių palaikymas su svyruojančiais elementais, informatorių ar vyriausybės atstovų eliminavima, šalies ekonominės veiklos centrų sabotavimas Tai žmonės, su kuriais galima dirbti, bet nevalia užmiršti, kad jų veikla susijusi su pavojais ir iš to kylančiais padariniais, reikia stengtis palengva juos paversti aktyviais dalyviais, skatinant juos reikšmingai prisidėti prie judėjimo ne tik pinigais, bet ir medikamentais, pasiūlyti slaptaviečių, teikti informaciją ir panašiai.

       Šiam tinklui priklausantys žmonės turi dirbti darniai, pavyzdžiui, atsakingas už transportą asmuo yra glaudžiai susijęs su tiekimo vadovu, kuris tampa jo tiesioginiu vadu; atsakingas už darbą su interesantais asmuo priklausys nuo finansų; atsakingi už veiklą ir informaciją asmenys tiesiogiai bendraus su tinklo lyderiu.

       Tinklus prižiūrės tiesiogiai iš Armijos atsiųstų kadrų inspekcijos, kurios neatliks vadovaujančių funkcijų, bet tiesiog tikrins, kaip laikomasi jiems duotų instrukcijų ar normų.
       Tinklai privalo bendradarbiauti su armija šitaip:

       Aukštesnė vadovybė duoda nurodymus tinklo lyderiui, šis apsiima organizuoti juos svarbiausiuose miestuose; čia tinklai šakojasi į mažesnius miestelius, paskui – į kaimus ir tuomet jau į visų valstiečių, palaikančių ryšius su armija, namus – ten suplauks informacija, atsargos, pinigai.

       Juo labiau plėsis mūsų Armijos įtakos zona, juo labiau kontaktiniai taškai artės prie miesto ir čia proporcingai plėsis tiesioginės kontrolės zona; tai ilgas, svyravimų neišvengiamai veikiamas procesas, jis, kaip ir ši kova, užtruks ne vienerius metus.

       Tinklo vadovybė įsikurs sostinėje; padaliniai bus įkurti miestuose; šiuo metu mums yra svarbiausi: Kočabamba, Santa Krusas, Sukrė ir Kamiri, kitaip tariant – tai stačiakampis, kuris juosia mūsų veiksmų zoną. Asmenys, atsakingi už šiuos keturis miestus, turi būti patikimi kadrai. Jie vadovaus analogiškoms, tik paprastesnėms, lyginant su sostine, organizacijoms. Tiekimo ir transporto sferai vadovaus vienas vadovas, finansams ir darbui su interesantais – kitas; trečiosios veiklos mieste – informacijos – galima atsisakyti, už ją bus atsakingas vietos vadovas. Juo arčiau šių miestų teritorijos bus armija, tuo labiau veikla miestuose bus susijusi su ja; tuomet susikurs priemiestiniai partizanų būriai, priklausomi nuo karinės vadovybės.

       Reikia atsižvelgti ir į šiandien nuo mūsų kovos lauko nutolusių miestų tinklo plėtojimą, ten itin svarbus gyventojų palaikymas; ilgainiui reikia rengtis būsimoms kampanijoms. Patys svarbiausi šiuo atžvilgiu yra Oruro ir Potosio miestai.

       Atitinkamą dėmesį reikia skirti ir pasienio taškams Vijasonui bei Tarijai, jie padės palaikyti ryšius su Argentina, Santa Krusas – su Brazilija; svarbus Chuaki arba kita vietovė Peru pasienyje, taip pat reikalingas taškas Čilės pasienyje.

       Organizuojant tiekimo tinklą vertėtų pasikliauti tvirtų nuostatų aktyvistais, kurie anksčiau vadovavo panašaus pobūdžio veiklai.

       Pavyzdžiui, krautuvėlės savininkas galėtų organizuoti tiekimą ir dalyvauti šio tinklo veikloje; kokios nors transporto įmonės savininkas organizuotų šią atšaką ir panašiai.

       Jeigu nepavyktų to įgyvendinti, reikia kantriai, neskubant formuoti aparatą.

       Būtina organizuoti šią gamybą arba verslą:
 

       Krautuvėlės (La Pase, Kočabamboje, Santa Kruse, Kamiri).
       Transporto įmonės (La Pase – Santa Kruse, Santa Kruse – Kamiri, La Pase – Sukrėje, Sukrėje – Kamiri).
       Avalynės fabrikai (La Pase, Santa Kruse, Kamiri, Kočabamboje)
       Gamyklos (ten pat).
       Mechanikos dirbtuvės (La Pase, Santa Kruse)
       Žemės sklypai (Čaparėje – Karanavyje).
 

       Du pirmieji verslaiužtikrins prekių (kartu ir priemonių karinėms reikmėms) kaupimą ir pergabenimą, nesukeliant įtarimų. Avalynės krautuvėlės atliks dvigubą funkciją – saugiai pardavinės ir gamins apavą pagal mūsų užsakymus. Dirbtuvės atliks tokią pat funkciją su karinėmis priemonėmis, o žemės sklypai pravers kaip atramos bazė galimų atsitraukimų atveju, taip pat mūsų daliniai galės pradėti darbą su valstiečiais.

       Pravartu dar sykį pabrėžti, kad šie kadrai privalo būti idėjiškai tvirti ir iš revoliucinio judėjimo pasiimti tik tai, kas griežtai reikalinga jų reikmėms, jie turi būti pasirengę aukoti savo laiką bei laisvę ar net gyvybę.

       Tik šitaip bus sukurtas veiksmingas tinklas, kuris padės įgyvendinti mūsų ambicingus užmojus: visiškai išlaisvinti Boliviją.
 

       Ernesto Che Guevara. Bolivijos dienoraštis. Iš ispanų k. vertė Alma Naujokaitienė, pagalbinius tekstus iš anglų k. vertė Saulius Repečka. – K.: Kitos knygos, 2007.