Vienintelis tikras pacifistas yra karingas pacifistas, kuris kiekvienu metu ir kiekviename gyvenimo fronto sektoriuje kovoja su karo priežastimis. Pacifizmo vieno nepakanka, jei toleruojamas smurtas ir jėga. Kas nekovoja kiekviena proga su socialiniu, politiniu ir ekonominiu neteisingumu, tas nėra joks pacifistas. Milton Mayer „The Churchman“, Niujorkas, 1958 m.

     Neseniai pasirodžiusioje knygoje „Naujas šaltasis karas“ britų žurnalistas Edwardas Lucasas bandė mums įrodyti, kad tarptautinių santykių atšalimo grėsmė kyla iš Kremliaus. Jei tuo patikėjote, jei patikėjote demagogija, kurią jau ne vienus metus skleidžia Lietuvos dešinieji, jums sunku bus suvokti, kad šaltasis karas iš tikrųjų prasideda, bet jį pradeda kita imperija – JAV.


     Birželio 18 dieną sužinojome, kad mūsų šalyje planuojama dislokuoti JAV priešraketinę gynybos sistemą. Šią žinią išgirdome iš antrų lūpų, nes Lietuvos valdžia iki šiol slepia užkulisinius susitarimus su visiškai susikompromitavusia ir nuo politinės scenos jau nužengiančia G. Busho vyriausybe, kuriai ji aklai pataikauja. Užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas teigia, kad JAV siekis dislokuoti priešraketinio gynybos skydo elementus Lenkijoje ir Čekijoje atitinka Lietuvos saugumo interesus. Susitikęs su Čekijos kolega Karelu Schwarzenbergu P. Vaitiekūnas pažymėjo, kad tokia sistema Vidurio Europos regioną padarys saugesnį. Dar praėjusių metų gegužę Lietuvos užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministerijos paskelbė, jog Lietuva remia JAV priešraketinės sistemos dislokavimą Vidurio Europoje, tačiau savo teritorijoje tokių projektų neplanuoja. Tuo tarpu Lenkijos užsienio reikalų viceministras Witoldas Waszczykowskis, atsakingas už derybas su JAV, teigė, kad derybos vyksta būtent Lietuvos iniciatyva. „Galiu patvirtinti, kad JAV kalbasi su Lietuva dėl galimybės PRG skydo elementus dislokuoti jos teritorijoje. Lietuvos gynybos ministras pats tai pasiūlė gegužę, ir Lenkija apie tai žino”, –  pareiškė Lenkijos atstovas. Taip Lietuvos valdžia, slapta derėdamasi su Busho administracija, dar kartą pademonstravo atvirai ignoruojanti sveiką protą ir savo šalies gyventojų nuomonę.

     JAV yra imperinė valstybė, kurios karinė ir ekonominė galia leidžia išvengti atsakomybės už savo nusikaltimus prieš įvairių šalių tautas. Šios valstybės paskelbtas „karas prieš terorizmą“ įgalina kelti karus ir diegti laisvosios rinkos kapitalizmą visame pasaulyje. „Karu prieš terorizmą“ suinteresuotos pasaulinės korporacijos ir karinis-industrinis kompleksas skatina pasaulines ekonomikos krizes, kad jų metu sunaikintų vietinių tautų ir kultūrų savitumą, priverstų šias šalis vergauti JAV kapitalo interesams. Karinis-industrinis kompleksas – tai itin pelningus karinius užsakymus vykdančios, karo nuniokotų šalių „atstatymo“ darbuose dalyvaujančios korporacijos, Izraelio lobistai, siekiantys bet kokia kaina susilpninti Artimųjų Rytų regiono valstybes, fanatiški neoliberalaus kapitalizmo apologetai, manantys, kad „demokratiją“ (t.y. radikalų rinkos ekonomikos modelį) lengviau idiegti „tuščioje vietoje“, t.y. karo sugriautoje šalyje.

     Šiuo metu JAV yra įsivėlusi į du didelius karinius konfliktus – Irake ir Afganistane. Tose valstybėse ji vykdo karo nusikaltimus, į juos įtraukia, demoralizuoja ir beprasmiškai žudo ne tik savo, bet ir kitų valstybių piliečius. NATO – pasaulinės karinės organizacijos, kuri aklai vykdo imperinę JAV valią, – gretose žuvo ir du Lietuvos kariai.

     JAV plečia savo įtaką buvusiose sovietinėse valstybėse, šantažuoja ir papirkinėja šių šalių vyriausybes. Lenkijoje ruošiamasi kasti šachtas balistinėms raketoms, o Čekijoje – statyti galingą priešraketinį radarą. Gynybos sistema susideda iš radaro ir taip vadinamo „skraidančio kompiuterio” kuris yra raketos formos ir naikina priešo pasiųstą raketą elektrinio impulso pagalba. Radarą norima pastatyti Čekijoje, o paleidimo sistemą – Lenkijoje. Karinės technikos specialistai argumentuotai teigia, kad tokią sistemą galima lengvai perdaryti, kad iš gynybos būtų galima pereiti į puolimą.

     Amerika siekia vienintelio tikslo – prisidengiant „demokratijos eksporto” idėjomis, vystyti karinį-industrinį kompleksą ir jo pagalba pavergti ištisas valstybes bei žemynus. Kaip įtariama, šiam kompleksui priklauso ir vietinės valdžios slepiami JAV kalėjimai bei koncentracijos stovyklos, kuriose vykdomas JAV okupuotų kraštų gyventojų genocidas. Beje, JAV priešraketinės gynybos vadas, generolas leitenantas Henry Oberingas atmetė Maskvos būgštavimus, kad sistema yra nukreipta prieš Rusiją. Tai patvirtina hipotezę, kad naujas Amerikos šaltasis (o gal net ir karštasis) karas nukreiptas ne prieš Rusiją. JAV ir jos sąjungininkai kovos prieš tas pasaulio valstybes ir tuos žmones, kuriems dar liko jėgų priešintis valstybiniam ir laisvosios rinkos terorizmui, kurie siekia ištrūkti iš skurdo, ligų ir politinės prievartos nagų. Šiame kare bus siekiama susidoroti su sąmoningumu, demokratija ir laisve.

     Karinė JAV ekspansija Rytų Europoje ne tik neskatina mūsų šalies gyventojų saugumo, bet priešingai – padaro Lietuvos teritoriją įrankiu vykdant karinius nusikaltimus. Tampame patrankų mėsa ir gyvu užstatu beprasmiame pasauliniame kare, kuriami naikinami žmonės, planetos resursai, paniekinama gyvybė ir žmogiškumas. Tokiomis aplinkybėmis privalome būti moraliai atsakingi ir priimti sąžinės diktuojamus sprendimus.

     Lietuva turi karčią jos teritorijos militarizavimo patirtį, nes sovietmečiu mūsų šalis buvo paversta galinga branduolinių raketų baze. 50 metų Lietuvos žmonės kovojo, kad iš jos teritorijos būtų išvesta svetima kariuomenė. 1993 metais pasitraukusi sovietinė armija išsivežė ir savo raketas. Tačiau šiandien Lietuvai vėl iškyla pavojus tapti svetimos šalies raketine baze ir taip prisidėti prie naujo šaltojo karo, kuris eskaluojamas pagal Busho scenarijų.

     Todėl Lietuvos aktyvistai šiandien turi garsiai ištarti: „Ne – Amerikos raketoms Lietuvoje!”. Taikūs Lietuvos žmonės turi pareikalauti Lietuvos Respublikos Prezidento, kad Lietuvos valdžia nutrauktų bet kokias derybas – slaptas ar atviras – su JAV vyriausybe dėl priešraketinės gynybos sistemos dislokavimo Lietuvos teritorijoje, o iki 2009 m. sausio 1 dienos išvestų Lietuvos karius iš visų JAV bei NATO karo zonų. Tai būtų geriausias atsakas militaristinėms Amerikos ir Lietuvos vyriausybėms, kurios nori mus nublokšti atgal į šaltojo karo laikus.

     Parašų rinkimas po peticijomis yra vienas iš tiesioginės demokratijos metodų, kurių neatsisakysime, kad ir kaip šie metodai būtų diskredituoti dabartinės valdžios manipuliacijų. Kad ir kaip būtų apmaudu dėl fakto, kad dabartinėje Lietuvėloje paprastas žmogus visiškai prarado savo visuomeninį vaidmenį, mums nėra kito kelio – reikia stengtis šį vaidmenį sugrąžinti arba sukurti jį iš naujo. Peticiją Jo Ekselencijai LR Prezidentui Valdui Adamkui galima pasirašyti http://www.culture.lt/ne-raketoms/.

     Peticijos NE – JAV PRIEŠRAKETINEI GYNYBOS SISTEMAI LIETUVOJE! iniciatyvinės grupės vardu –
     Darius Pocevičius ir Kasparas Pocius
     2008.06.26