Vilniaus anarchistų grupės, veikusios 2005-2015 metais, svetainės archyvas, kuriame rasite daug informacijos anarchizmo teorijos ir praktikos klausimais

       Prieš kelias dienas naujienų agentūra BNS išplatino informacinį pranešimą „Nacių simbolika draudžiama, ideologija nevaržomai skleidžiama internete“, kurį tuojau pat paviešino lrytas.lt, alfa.lt ir kiti didžiosios korporacinės žiniasklaidos portalai. Ypač stipriai sureagavo pats didžiausias internetinis dienraštis delfi.lt. Vakar, rugpjūčio 6 d., jame buvo patalpintas Eglės Digrytės straipsnis „Nacionaldarbininkų judėjimas – su nacizmo prieskoniu?“, o šiandien Dainiaus Žalimo tekstas „Kodėl Lietuvoje atvirai veikia nacių partija?“ Sukruto ir Murzos neonaciams prijaučiantys fašistuojantys „patriotai“ iš interneto svetainės patriotai.lt Korporacinės žiniasklaidos pranešimus jie vadina „ataka, panašia į tą, kuri buvo nukreipta prieš Kovo 11-osios eiseną“ ir ragina STT pareigūnus domėtis ne Murzos naciais, o „teroristinę veiklą viešai propaguojančios“ svetainės anarchija.lt veikla. Anarchija.lt redakcinė kolegija smerkia tokius šmeižikiškus kaltinimus ir atsakingai pareiškia, kad jokios teroristinės veiklos niekada nepropagavo ir nežada propaguoti. Galbūt nesupratingiems „patriotams“ užkliuvo Lietuvos anarchistų meninės akcijos, kurias mes patys kartais įvardijame „meniniu ir kultūriniu terorizmu“. Istorija parodys, kas tikrieji teroristai: „murzininkai su patriotais“, terorizuojantys kitataučius ir kitaminčius, rengiantys nacistinius maršus miestuose ir sukarintas stovyklas miškuose, ar anarchistinio požiūrio žmonės, besipriešinantys diskriminacijai, hierarchijai ir priespaudai, kovojantys už žmonių teises, solidarumą ir tarpusavio pagalbą.

       Anarchija.lt redakcinė kolegija, 2008.08.07


       Pateikiame Dainiaus Žalimo straipsnio fragmentą iš delfi.lt:

       Su naciais išsiaiškinti ir juos nubausti turbūt yra sunkiau ir pavojingiau, nei su vairuotojais ir moksleiviais. Juolab kad jų organizacija yra sukarinto pobūdžio, nariai išmuštruoti ir dėvintys juodas smogikų uniformas. Galbūt tai buvo priežastis, kodėl Raseinių rajono pareigūnai nevykdė įstatymo, neatėmė nacių vėliavų, nerašė protokolų, o tvirtino, kad šitie vyrai „stovėjo ir nieko juk blogo nedarė“. Atrodo, kad jiems pritarė ir policijos generalinis komisaras, neparaginęs pavaldinių vykdyti įstatymo. Kaip čia neprisiminsi fašistuojančių jaunuolių eitynių Kovo 11-ąją, juk pareigūnai tuomet aiškinosi panašiai, kalbėjo apie normalius jaunuolius, kurie taip pat lyg ir nieko blogo nedarė.

       Tačiau bent jau policijos generalinis komisaras galėtų žinoti tai, ką, atrodo, žino jo pavaldiniai iš Klaipėdos, kad pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188.18 straipsnį atsakomybei pakanka nacistinės ir komunistinės simbolikos viešo demonstravimo, ir kad pagal šį straipsnį taip pat draudžiamas nacistinės svastikos pagrindu sudarytų ženklų ir simbolių demonstravimas. Žinoma, tai ar šiuolaikinių Lietuvos nacių vėliava (jų vadinama Nacijos vėliava) ir galios kryžius nėra padarytas nacių simbolikos pagrindu, atsižvelgdamas į kontekstą bei aplinkybes spręstų jau teismas, bet tam juk reikia policijos protokolo, kuriame būtų fiksuotas galimas pažeidimas. Deja, atrodo, Raseinių rajono pareigūnai greičiau jau tirs nacių skundą prieš įstatymą vykdyti raginusius V.Landsbergį, V.Aleknaitę ir tremtinius, nei rašys naciams protokolus.

       Tačiau modifikuota nacių simbolika gal net jau ir neturėtų būti pagrindinis teisėsaugos rūpestis. Geriau pasigilinus į šiuolaikinių Lietuvos nacių veiklą ir jos tikslus, tampa aišku, kokius „normalius“ ir nekaltus asmenis, kurie „juk nieko nedaro“, turi omenyje pareigūnai. Prokuratūrai gaudant įvairius interneto komentatorius ir keikūnus, savo komentarais reiškiančius rasistines bei ksenofobines nuotaikas, lietuviškojo interneto erdvėje ramiai sau funkcionuoja pakankamai gerai vizualiai apipavidalintas ir išplėtotas Lietuvos nacių tinklalapis (www.vlnds.lt), iš kurio aišku, kad Lietuvoje veikia, nors ir oficialiai neregistruota (būtų dar keisčiau, jei ją registruotų), nacių politinė organizacija, besivadinanti Vieninguoju lietuvių nacionaldarbininkų sąjūdžiu.

       Tačiau ši nacių partija neveikia giliame pogrindyje, o atvirai skleidžia nacistinę propagandą internete, verbuoja naujus narius, bendrauja su oficialiai registruotų politinių partijų atstovais. Būtent šios nacių partijos atstovai su savo „vadu“ Mindaugu Gervaldu (taip save vadina pilietis Mindaugas Murza) priešakyje ir savo abejotino teisėtumo vėliavomis buvo tremtinių renginyje Ariogaloje, tai jie turėjo pakankamai įžūlumo skųstis vietos policijai esą nukentėję nuo tremtinių. Tai šios partijos atstovai reguliariai piketuoja prie Lietuvos teismų, teisiančių nacių talkininkus ar prieš kitataučius smurtaujančius asmenis. Tai šios nacių partijos „vadas“ sakė kalbą steigiamajame Žemaičių partijos suvažiavime, tai jis skelbiasi besitarsiantis dėl bendradarbiavimo su partijos „Jaunoji Lietuva“, partijos „Lietuvos kelias“, Tėvynės Sąjungos Tautininkų frakcijos, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos vadovais. Partijos „vadas“ kadaise net vadovavo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Viešosios tvarkos komitetui.

       Kas vis dėlto verčia būti tokiu kategorišku ir įvardinti šią organizaciją nacių partija. Ogi šios organizacijos politinės nuostatos, suformuluotos partijos „vado“ Mindaugo Gervaldo ir kompanijos, besivadinančios VLNDS iniciatyvine grupe. Jos, tiesa, nėra naujos ir iš esmės nukopijuotos (kiek modifikuojant pagal Lietuvos specifiką) nuo Adolfo Hitlerio. Skaitydamas jas negali suprasti mūsų teisėsaugos pastangų gaudyti interneto komentatorius ir visiško abejingumo atviros nacistinės propagandos skleidimui. Taigi kelios citatos iš www.vlnds.lt tinklalapyje (tinklalapio autoriai, beje, perspėja, kad be nuorodos į jų svetainę šią informaciją skelbti draudžiama) patalpintų programinių Vieningojo lietuvių nacionaldarbininkų sąjūdžio dokumentų – 2007 m. vasario 25 d. Steigiamosios deklaracijos ir Politinės programos.

       Steigiamojoje deklaracijoje Vieningasis lietuvių nacionaldarbininkų sąjūdis skelbiamas lietuvių tautos branduoliu, atstovaujančiu „visai Nacijai“, vienminčių politiniu susivienijimu, išpažįstančiu nacionaldarbininkišką ideologiją, „Tautos priešakiniu būriu“, išvalysiančiu Tėvynę nuo „Naciją išdavusių korumpuotų elementų“. Nacija skelbiama aukščiausia vertybe ir įvardijami jos priešai ir blogio jėgos, su kuriomis VLNDS rengiasi kovoti (net paaukojant savo vadovų gyvybes). Tos blogio jėgos – tai šiuolaikinė demokratinė santvarka, kuri apibūdinama kaip „savanaudžių liberalių politikierių, kosmopolitų, materialistų ir kitų Tautos išnaudotojų bei parazitų priedanga“.

       Demokratija skelbiama supuvusia ir nebepataisoma, trukdančia Tautos atgimimui ir pavojinga Nacijos gyvybei. Todėl VLNDS skelbiasi kurianti naują valstybės santvarką – „Gervaldiją“ (matyt, „vado“ Gervaldo vardu pavadintą), kuri vadovausis „aukščiausiomis vertybėmis“. Steigiamojoje deklaracijoje skamba ir arijų rasės pranašumų motyvai, - nacionaldarbininkiškoji pasaulėžiūra turės sujungti „tūkstantmetes šiaurietiškosios rasės tradicijas su naujomis įstatymo ir teisingumo, tvarkos ir darbo idėjomis“. Šie rasiniai motyvai toliau tęsiami Politinėje programoje deklaruojant, kad teisę į Lietuvos pilietybę pagal VLNDS turės turėti kiekvienas lietuvis ir „šiaurietiškos kilmės“ asmuo, kiti gyventų Lietuvoje „svečių teisėmis“. Norint tapti VLNDS prijaučiančiuoju ar rėmėju taip pat reikia būti „europietiškos kilmės“.

       Žinoma, pagrindinis blogis, VLNDS nuomone, yra „pasaulinė judokratija“ ir „žydiškoji mafija“. Steigiamojoje deklaracijoje rašoma „vyksta nepaskelbtas karas (Nacijai), kurį vykdo žiauriausias ir klastingiausias, europietiškosios rasės ir visos žmonijos priešas, totalinio karo kurstytojas – pasaulinė judokratija“. Jos įrankiu skelbiamos JAV ir ES. Po to jau nenuostabu, kad Rusijos priešų sąraše nėra, juk ten irgi daug panašios ideologijos organizacijų. Apie kovą su „pasauline judokratija“ ir tikėjimą išsivadavimu iš „judokratijos pančių“ skelbiama dažname VLNDS spaudos tarnybos pranešime. VLNDS spaudos tarnyba nepamiršta paminėti A.Hitlerio bei B.Musolinio gimtadienių, pašlovinti jų pasiekimų sukuriant galingas nacijas ir pavyzdingas valstybes, norvegų kolaborantas V.Kvislingas vadinamas „politiniu kankiniu, kritusiu kovoje už Europietišką Europą“. Naciams būdinga maniera VLNDS skelbiasi „naujos dvasinės revoliucijos“ ir „naujos eros“ nešėja Europoje, kurios pareiga „įvykdyti Dievo valią, nugalėti blogį“, „kovoti ir nugalėti“.

       Galima būtų paminėti daugybę kitų „smulkmenų“, iliustruojančių nacistinį VLNDS pobūdį. Ko vertas jau vien nacionaldarbininkiškas pavadinimas, padarytas kuo panašesniu į Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos, partijos vadovas taip pat yra vadas (fiureris), kurio gimtadienis taip pat paskelbtas nacionaldarbininkų švente. Tuo tarpu juodos partijos uniformos padarytos kuo panašesnės į nacių SD – saugumo policijos (skirtumas – tik lietuviškas ženklas ant beretės), o vėliava – į SA (nacių smogikų).

       Matant visa tai, kyla jau vien tik retorinis klausimas: kodėl Lietuvoje atvirai veikia nacių partija. Teisėsauga toleruoja ne tik tai, kad šios partijos nariai atvirai nešioja nacių simbolikos pagrindu sukurtas vėliavas ir uniformas, bet ir tai, kad jie iš esmės veikia kaip antikonstitucinė organizacija, kurios tikslai, programinės nuostatos ir veiklos metodai prieštarauja Konstitucijai bei demokratinei santvarkai. Netaikoma baudžiamoji atsakomybė ne tik už antikonstitucinių organizacijų kūrimą ir dalyvavimą jose, bet ir paprasčiausiai už rasinės bei tautinės neapykantos kurstymą. Neuždaromas ir nacių partijos tinklalapis taip, kaip kadaise pagrįstai mėginta uždaryti „Kavkazcentro“ serverį Lietuvoje.

       Ar tai nedaroma dėl apsileidimo, ar dėl nenoro? O gal nacių idėjos artimos tiems pareigūnams, kurie kartais pakalba apie svetimšalių, čečėnų, kitų imigrantų keliamas grėsmes? Ar laukiama, kol nacių partijos „vado“ „Gervaldo“ šūkis „Mintis – žodis – veiksmas“ taps veiksmu?

       2008.08.07